Search result for

performing

(43 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -performing-, *performing*, perform
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Performing arts ; Performancesการแสดง [TU Subject Heading]
Performing arts festivalsเทศกาลการแสดง [TU Subject Heading]
Performing arts sponsorshipการสนับสนุนเชิงธุรกิจในการแสดง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's really cute when kids are performing.มันเป็นเรื่องน่ารักถ้าเด็กๆ แสดงดนตรี Beethoven Virus (2008)
America's preeminent college for the performing arts.มหาวิทยาลัยที่โด่งดังในด้านศิลปะและการแสดงของอเมริกา High School Musical 3: Senior Year (2008)
University of Albuquerque, Performing Arts.ม.อัลบูเคอร์ควี สาขาการแสดง High School Musical 3: Senior Year (2008)
All these people always looking at me all the time, expecting me to like performing like some trained monkey.คนพวกนี้ จับตามองฉันตลอดเวลา คาดหวังให้ฉันแสดงเหมือนลิงที่ถูกฝึกมา Loyal and True (2008)
Russell, for Assisting the Elderly and for performing above and beyond the call of duty,รัสเซลล์ สำหรับการช่วยเหลือคนชรา ที่ทำได้เกินความคาดหมายด้วยซ้ำ Up (2009)
Dr. Bravenec is one of the few surgeons in the country performing lobectomies after full-dosage radiation.คุณหมอบาร์เวนเนส เป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ในประเทศไม่กี่ท่าน ผู้ทำการตัดกลีบปอด หลังจากการฉายรังสีครบทุกขั้นตอน Mandala (2009)
He's performing another exorcism.เขาทำพิธีไล่ผีแล้ว Demonology (2009)
...local youngsters performing for the very first time....เด็กๆบ้านเราเอง จะมาแสดงเป็นครั้งแรก Nowhere Boy (2009)
They've been performing with subs.ก็เลยต้องหาตัวสำรองมาเล่นบ่อยๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Performing in Paris?มาแสดงที่ปารีสเหรอ? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You quit performing to resume your studies?เลิกแสดงคอนเสิร์ต แล้วจะมาเรียนต่อเนี่ยนะ? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Carmel High's performing a showcase down in Akron.ร.ร.คาร์เมล จะแสดงที่แอ็ครอน Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
performingJimmy is to some extent capable of performing this operation.
performingThey assisted him in performing the operation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าตัว[N] performing fee, See also: actor's remuneration, actress's remuneration, pay, compensation, wage, Syn. ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, Example: นักร้องคนนี้มีค่าตัวสูงที่สุดในเมืองไทย, Thai definition: ราคาที่กำหนดขึ้นตามความสามารถหรือความสำคัญของบุคคล
ศิลปะการแสดง[N] performing arts, Example: หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงที่ต้องพึ่งพาอาศัยศิลปะประเภทอื่นด้วย
การทำขวัญนาค[N] performing a ceremony for chanting parents' loving kindness, Example: ราคาค่าทำขวัญจะมากหรือน้อยแล้วแต่หมอทำขวัญ ว่าจะโด่งดังและมีความชำนาญในการทำขวัญนาคแค่ไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าตัว[n.] (khātūa) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage   
ค่าตัว[n. exp.] (khātūa) EN: fee ; performing fee ; pay ; salary   
หนี้เสีย[n. exp.] (nī sīa) EN: bad debt ; non-performing loan   
ศิลปะการแสดง[n. exp.] (sinlapa kān sadaēng) EN: performing arts   FR: arts du spectacle [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFORMING    P ER0 F AO1 R M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
performing    (v) (p @1 f oo1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufführungsrecht {n}performing rights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
ぶっつけ本番[ぶっつけほんばん, buttsukehonban] (n,adj-no) performing without rehearsal [Add to Longdo]
べーっだ;べーだ[, be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture [Add to Longdo]
ギャラ[, gyara] (n) (1) (abbr) (See ギャラティー) guarantee; (2) fee paid to performing artists; (P) [Add to Longdo]
一人芝居;独り芝居[ひとりしばい, hitorishibai] (n,vs) one man show; performing solo; monodrama [Add to Longdo]
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled) [Add to Longdo]
演奏家[えんそうか, ensouka] (n) performing musician [Add to Longdo]
演能[えんのう, ennou] (n,vs) performance of a noh play; performing a noh play [Add to Longdo]
猿回し[さるまわし, sarumawashi] (n) showman who trains performing monkeys [Add to Longdo]
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演艺[yǎn yì, ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] performing arts [Add to Longdo]
艺人[yì rén, ㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] performing artist; actor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行側CMISEサービス利用者[じっこうがわCMISEサービスりようしゃ, jikkougawa CMISE sa-bisu riyousha] performing CMISE-service-user [Add to Longdo]
実行側応用エンティティ[じっこうがわおうようエンティティ, jikkougawaouyou enteitei] performing-application-entity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perform \Per*form"\, v. t. [imp. & p. p. {Performed}; p. pr. &
   vb. n. {Performing}.] [OE. performen, parfourmen, parfournen,
   OF. parfornir, parfournir, to finish, complete; OF. & F. par
   (see {Par}) + fournir to finish, complete. The word has been
   influenced by form; cf. L. performare to form thoroughly. See
   {Furnish}.]
   1. To carry through; to bring to completion; to achieve; to
    accomplish; to execute; to do.
    [1913 Webster]
 
       I will cry unto God most high, unto God that
       performeth all things for me.     --Ps. lvii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Great force to perform what they did attempt. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To discharge; to fulfill; to act up to; as, to perform a
    duty; to perform a promise or a vow.
    [1913 Webster]
 
       To perform your father's will.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To represent; to act; to play; as in drama.
    [1913 Webster]
 
       Perform a part thou hast not done before. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To accomplish; do; act; transact; achieve; execute;
     discharge; fulfill; effect; complete; consummate. See
     {Accomplish}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 performing
   n 1: the performance of a part or role in a drama [syn:
      {acting}, {playing}, {playacting}, {performing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top