ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panne

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panne-, *panne*
Possible hiragana form: ぱんね
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panne(แพน) n. ผ้ากำมะหยีที่เบา และเป็นเงาชนิดหนึ่ง
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panneuritisประสาทอักเสบทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf   FR: panneau de porte [m]
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿng yen) FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
ไฟดับ[n. exp.] (fai dap) EN: power failure   FR: panne de courant [f] ; coupure de courant [f]
แก้ขัด[v.] (kaēkhat) EN: use as a makeshift ; make do with ; put up with   FR:panner ; tirer d'embarras
เครื่องเสีย[X] (khreūang sīa) FR: en panne
กระดานป้าย[n. exp.] (kradān pāi) EN: signboard   FR: panneau de signalisation [m]
กุญแจปากตาย[n. exp.] (kunjaē pāk tāi) EN: wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
ไม่ทำงาน[adj.] (mai thamngān) FR: en panne ; défectueux
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PANNED P AE1 N D
PANNELL P AE1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panned (v) pˈænd (p a1 n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
spannend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: S. aufregend, A. langweilig,
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panne {f}; Missgeschick {n}mishap; slip-up [Add to Longdo]
Panne {f}; Motorschaden {m} | eine Panne habenbreakdown | to break down [Add to Longdo]
Pannendienst {m}; Pannenhilfe {f}breakdown service [Add to Longdo]
Pannenhilfe {f}breakdown service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパナ[, supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
ボックススパナ[, bokkususupana] (n) box spanner [Add to Longdo]
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキースパナ[, monki-supana] (n) monkey spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[, renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panne \Panne\, n. [F.]
   A fabric resembling velvet, but having the nap flat and less
   close.
   [Webster 1913 Suppl.]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 panne /pan/ 
  breakdown

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Panne /panə/ 
  breakdown; mishap; slip-up

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 panne
  brakedown(paneo)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 panne /pɑnə/
  brakedown

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top