ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pungently

P AH1 N JH AH0 N T L IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pungently-, *pungently*, pungent
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผ็ดร้อน [adv.] (phetrøn) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently   
เพศศึกษา[n.] (phetseuksā) EN: Syn. pungently   FR: éducation sexuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUNGENTLY    P AH1 N JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pungently    (a) pˈʌnʤəntliː (p uh1 n jh @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つーんと;ツーンと[, tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell) [Add to Longdo]
ぴりっと[, piritto] (adv,vs) (on-mim) (See ぴりぴり,ぴりり) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]
ぴりり[, piriri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See ぴりっと) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pungently \Pun"gent*ly\, adv.
   In a pungent manner; sharply.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pungently
   adv 1: with pungency; in a pungent manner; "he wrote pungently
       about his contemporaries"
   2: with a pungent taste or smell; "the soup was pungently
     flavored"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top