ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precondition

P R IY2 K AH0 N D IH1 SH AH0 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precondition-, *precondition*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preconditionเงื่อนไขก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงื่อนไขเบื้องต้น[n. exp.] (ngeūoenkhai beūangton) EN: precondition   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECONDITION P R IY2 K AH0 N D IH1 SH AH0 N
PRECONDITIONS P R IY2 K AH0 N D IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precondition (n) prˌiːkəndˈɪʃən (p r ii2 k @ n d i1 sh @ n)
preconditions (n) prˌiːkəndˈɪʃənz (p r ii2 k @ n d i1 sh @ n z)
preconditioned (j) prˌiːkəndˈɪʃənd (p r ii2 k @ n d i1 sh @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先决条件[xiān jué tiáo jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] precondition; prerequisite, #27,234 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
事前条件[じぜんじょうけん, jizenjouken] (n) {comp} precondition [Add to Longdo]
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] (n) precondition; prerequisite [Add to Longdo]
立件[りっけん, rikken] (n,adj-no) (1) assembling a case (for prosecution); (2) precondition or prerequisite for prosecution; (vs) (3) to build a criminal case against someone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
事前条件[じぜんじょうけん, jizenjouken] precondition [Add to Longdo]
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] prerequisite, precondition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precondition \Pre`con*di"tion\, n.
   A previous or antecedent condition; a preliminary condition.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precondition
   n 1: an assumption on which rests the validity or effect of
      something else [syn: {condition}, {precondition},
      {stipulation}]
   2: an assumption that is taken for granted [syn: {given},
     {presumption}, {precondition}]
   3: a condition that is a prerequisite
   v 1: put into the required condition beforehand

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top