ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plowman

P L AW1 M AH0 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plowman-, *plowman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plowman[N] คนที่ไถนา, Syn. ploughman

English-Thai: Nontri Dictionary
plowman(n) คนไถนา,ชาวนา

CMU English Pronouncing Dictionary
PLOWMAN P L AW1 M AH0 N
PLOWMAN'S P L AW1 M AH0 N Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plowman \Plow"man\, Ploughman \Plough"man\, n.; pl. {-men}.
   1. One who plows, or who holds and guides a plow; hence, a
    husbandman. --Chaucer. Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A rustic; a countryman; a field laborer.
    [1913 Webster]
 
   {Plowman's spikenard} (Bot.), a European composite weed
    ({Conyza squarrosa}), having fragrant roots. --Dr. Prior.
    [1913 Webster] Plowpoint

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plowman
   n 1: a man who plows [syn: {plowman}, {ploughman}, {plower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top