ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

permeable

P ER1 M IY2 AH0 B AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permeable-, *permeable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permeable[ADJ] ซึมผ่านได้, See also: แผ่ซ่านได้, ซึมแทรกได้, Syn. penetrable, pervious, Ant. impenetrable, impervious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permeable(เพอ'เมียเบิล) adj. ซึมผ่านได้,แผ่ซ่านได้,ซึมแทรกได้., See also: permeableness n. permeably adv., Syn. absorbent
impermeable(อิมเพอ' เมียเบิล) adj. ซึ่งผ่านไม่ได้, ไม่สามารถผ่านได้, ผ่านไม่ได้., See also: impermeability, impermeableness n. impermeably adv., Syn. impassable

English-Thai: Nontri Dictionary
permeable(adj) ซึมเข้าไปได้,แทรกเข้าไปได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeable rockหินเนื้อฟ่าม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeable; pervious-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันฝน [adj.] (kanfon) EN: rainproof   FR: imperméable
เสื้อกันฝน [n. exp.] (seūa kan fon) EN: raincoat ; waterproof   FR: imperméable [m] ; vêtement de pluie [m] ; K-way [m] (TM)

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMEABLE    P ER1 M IY2 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permeable    (j) pˈɜːʳmɪəʳbl (p @@1 m i@ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透水[tòu shuǐ, ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] permeable; percolation; water leak, #26,783 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
半透膜[はんとうまく, hantoumaku] (n) semipermeable membrane [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
透過的[とうかてき, toukateki] transmission permeable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permeable \Per"me*a*ble\, a. [L. permeabilis: cf. F.
   perm['e]able. See {Permeate}.]
   Capable of being permeated, or passed through; yielding
   passage; passable; penetrable; -- used especially of
   substances which allow the passage of fluids; as, wood is
   permeable to oil; glass is permeable to light. --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permeable
   adj 1: allowing fluids or gases to pass or diffuse through;
       "permeable membranes"; "rock that is permeable by water"
       [ant: {impermeable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top