ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pelletier

P EH0 L AH0 T IH1 R   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pelletier-, *pelletier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pelletier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pelletier*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actinomadura Pelletieriแอคติโนมาดูราเพลลีเทียริ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By the way, I'd like to release Pelletier.- Oh, lassen Sie Raymond Pelletier frei. Flic Story (1975)
Phone. Raymond Pelletier.Raymond Pelletier ist am Telefon. Flic Story (1975)
Raymond Pelletier, the owner.Das ist Raymond Pelletier, der Besitzer. Flic Story (1975)
The same gun killed Pelletier and the bank collector. Buisson again.- Es ist dieselbe Waffe, mit der Pelletier erschossen wurde und der Kassierer. Flic Story (1975)
Prof. Pelletier. Dean Lavergne. Mrs Tanquerelle.Professor Pelletier, Dekan Levergue, Madame Tanquerelle. Dear Inspector (1977)
See Pelletier? Look at the motherfucker running!Und Pelletier, der kann rennen! Tea in the Harem (1985)
Opposite from Pelletier?Der daneben ist PelletierTea in the Harem (1985)
Raymond Pelletier, SBEP: Syndicate of Belgo-Egyptian Poultry Producers.Raymond Pelletier von der SBEEP der "Belgisch-Ägyptischen Gesellschaft für Geflügelzucht." OSS 117: Cairo, Nest of Spies (2006)
- Raymond Pelletier.- Pelletier, Raymond. OSS 117: Cairo, Nest of Spies (2006)
What do you want Pelletier?- Ja, so ist's schon besser. - Was wollen Sie, PelletierOSS 117: Cairo, Nest of Spies (2006)
Don't insist, Pelletier.Vergessen Sie es, PelletierOSS 117: Cairo, Nest of Spies (2006)
That's why Pelletier lost his market share.Deshalb hat Pelletier seine Kunden verloren: OSS 117: Cairo, Nest of Spies (2006)
Germain, my last name is Pelletier.Germain, ich heiße PelletierMy Afternoons with Margueritte (2010)
My name is Joël Pelletier.Verstehst du, Joel PelletierMy Afternoons with Margueritte (2010)
Intendant Pelletier wishes to speak with you.Intendant Pelletier wünscht, Euch zu sehen. Episode #1.1 (2012)
I'm told Guy D'Evreux pays well for news of Intendant Pelletier.Guy D'Evreux soll gut zahlen für Informationen über Intendant PelletierEpisode #1.1 (2012)
Well, there is vile talk that Intendant Pelletier is not your father.Es gibt manch böses Gerede. Dass Intendant Pelletier nicht Euer Vater sei. Episode #1.1 (2012)
They say your mother whored herself with a passing ballad singer while Pelletier was in the Holy Land.Es heißt, Eure Mutter hätte sich mit einem fahrenden Bänkelsänger vergnügt, während Pelletier im heiligen Land weilte. Episode #1.1 (2012)
A whore's daughter? The cuckoo in Pelletier's nest?Die Tochter einer Hure, das Kuckucksei in Pelletiers Nest. Episode #1.1 (2012)
Did you give them to Pelletier?Habt Ihr sie Pelletier anvertraut? Episode #1.1 (2012)
Alais Pelletier Du Mas.Alais Pelletier Du Mas. Episode #1.1 (2012)
I'm to return tomorrow with your full acceptance.- (besorgt) Monsieur PelletierGrace of Monaco (2014)
Please work with me, Your Highness.Monsieur Pelletier, erlauben Sie Er hat einen Repräsentanten Frankreichs geschlagen? Grace of Monaco (2014)
After 12 stressful years at Pelletier Publishers, annotating university theses no one would ever read, I hoped to find here, like many other Parisians as dumb as me, a peaceful and balanced life.Nach zwölf stressigen Jahren im Pelletier-Verlag, wo ich Doktorarbeiten redigierte, die keiner je las, hoffte ich, wie viele andere Pariser, die genauso dumm sind wie ich, hier Ausgeglichenheit und Ruhe zu finden. Gemma Bovery (2014)
Palletier, who baptised him, will meet him in Saint-Sébastien.In Saint-Sébastien findet er den Abbé Pelletier vor, der ihn getauft hat. Le général du roi (2014)
Her grandson, Guillaume Pelletier.Ihr Enkeisohn, Guillaume PelletierLa vie à l'envers (2014)
- Mr and Mrs Pelletier.- Monsieur und Madame PelletierA Double Tour (2014)
I now hand over to Mr Pelletier, whom I also thank for his trust in me, despite the internal debates prompted by the innovative methodology used to conduct this study.Ich übergebe nun an Herrn Pelletier, dem ich auch für sein Vertrauen danken möchte, trotz der internen Debatten, die aufgrund der neuartigen Methodik dieser Studie vorausgegangen sind. Les heures souterraines (2015)
Mr Pelletier asked me to cancel your lunch tomorrow.Herr Pelletier hat mich gebeten, Ihr Essen morgen abzusagen. Les heures souterraines (2015)
Mr Pelletier, Mathilde Debord is here.Herr Pelletier, Mathilde Debord ist da. Les heures souterraines (2015)
Nor do I. I'm going to ask Jacques Pelletier to come here, because he's my line manager.Ich bitte Jacques Pelletier zu kommen, weil er mein Vorgesetzter ist. Les heures souterraines (2015)
It's been 3 months since I had a conversation worthy of the name with Jacques Pelletier, and nearly a month since he last spoke to me.Seit über 3 Monaten hatte ich mit Jacques Pelletier nicht einmal ansatzweise ein Gespräch und seit etwa 1 Monat spricht er gar nicht mehr mit mir. Doch. Les heures souterraines (2015)
- Mr Pelletier.- Herr PelletierLes heures souterraines (2015)
Jacques Pelletier asked HR to send you, by recorded delivery, a warning letter which he wrote himself.Jacques Pelletier hat die Personalabteilung gebeten, Ihnen per Einschreiben eine Abmahnung zu schicken, die er selbst verfasst hat. Les heures souterraines (2015)
Mr Pelletier won't be back today or tomorrow.Herr Pelletier kommt weder heute noch morgen. Er ist 4 Tage weggefahren. Les heures souterraines (2015)
"Roger de Vetheuil, the great industrialist," "or bad boy Jean Pelletier?"Roger de Vétheuil, der Großindustrielle oder Jean Pelletier, der böse Junge? Carrefour (1938)
Officer of the Legion of Honor, French foreign trade advisor, is actually a certain Jean Pelletier, wanted by the police, eluding arrest by using false papers.Außenhandelsbeauftragter Frankreichs, niemand anderes sei als Jean Pelletier, der von der Polizei gesucht wird und der unter einer falschen Identität untergetaucht sei. Carrefour (1938)
- It's Jean Pelletier.Das ist Jean PelletierCarrefour (1938)
Who is Jean Pelletier?Und wer ist dieser Jean PelletierCarrefour (1938)
Pelletier and I worked in the same office.Pelletier war mein Kollege. Carrefour (1938)
- Yes, all right. We know that Jean Pelletier worked in Phym for a while.Es wurde bestätigt, dass Pelletier eine Zeitlang in Fismes gearbeitet hat. Carrefour (1938)
In January 1919, I saw Pelletier's picture in a paper.1919 sah ich Pelletier wieder, zumindest sein Bild in der Zeitung. Carrefour (1938)
So you became convinced he is Mr. Pelletier only 3 months ago?Als Sie M. de Vétheuil vor 3 Monaten wiedersahen, haben Sie Pelletier erkannt? Carrefour (1938)
- You met Pelletier in the war?Sie haben Pelletier im Krieg kennengelernt? Carrefour (1938)
Were you close to Pelletier?Hingen Sie sehr an PelletierCarrefour (1938)
It's Pelletier, isn't it? It's him.Das ist Pelletier, nicht wahr? Carrefour (1938)
Miss Allain, can you point to a distinctive mark that would allow us to identify Pelletier?Mademoiselle Alain, hatte Pelletier ein besonderes Merkmal, an dem man ihn identifizieren könnte? Carrefour (1938)
He was a Frenchman and his name was... Jean Pelletier.Er war Franzose und hieß Jean PelletierCarrefour (1938)
I wasn't going to let down an old pal, Pelletier?Ich hätte doch keinen alten Kumpel hängenlassen. Was, PelletierCarrefour (1938)
Mrs. Pelletier..."Madame Pelletier." Carrefour (1938)

CMU English Pronouncing Dictionary
PELLETIER    P EH0 L AH0 T IH1 R

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top