ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pearly

P ER1 L IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pearly-, *pearly*, pear
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pearly[ADJ] ที่คล้ายไข่มุก, Syn. opaline, milky
pearly[ADJ] ที่ประดับด้วยไข่มุก, Syn. nuts

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearly(เพิร์ล'ลี) adj. คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก., See also: pearliness n.
pearly gatesn. ประตูสวรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
pearly(adj) ประหนึ่งไข่มุก,คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, look at these pearly whites.คุณดูฟันขาวไข่มุกพวกนี้สิ All We Had (2016)
Angels get uppity, slam the pearly gates.เทวดาก็วางท่า กระแทกปึงปังกับประตูไข่มุก Clip Show (2013)
And they would be the Pearly people.And they would be the Pearly people. Saving Mr. Banks (2013)
Soak up some Vitamin D with our pearly skin?ดูดวิตามินดีให้ผิวหายซีด Raging Fae (2011)
Angela Pearly Gates Montenegro and Jack Stanley Hodgins IV.แองเจิลล่า เพิร์ลลี่ เกตส์ มอนเตรเนโกร และ แจ็ค สเตนเลย์ ฮอดจิ้นส์ ที่4 The Witch in the Wardrobe (2010)
It was like a... A pearly white harbor.มันเหมือนกับแสงส่องในท่าเรือ Hell-O (2010)
God's gonna open the pearly gates when those next two bullets catch you in the head?พระเจ้าจะเปิดประตูสวรรค์ เมื่อลูกกระสุนปืนครั้งต่อไป ฝังอยู่ในหัวนายงั้นสินะ Better Half (2008)
Well, soon-to-be pearly whites. You need to bleach them.เอ่อ เกือบจะขาวน่ะนะ แค่ต้องไปฟอกสีหน่อย Chuck Versus the Sensei (2008)
You need to show your customers those pearly whites.นายต้องโชว์ฟันขาวมุก ของนายหน่อยสิ Chuck Versus the Sensei (2008)
Come on, Wendy, let's see those pearly whites.เร็วๆเข้า เวนดี้ ยิงฟันเหลืองๆให้เราดูหน่อย ...And the Bag's in the River (2008)
- Show us those pearly whites.- โชว์ฟันขาวไข่มุกให้ดูหน่อยซิ Bloodlust (2006)
The corona is the pearly layer around the sun.ลำแสงโคโรน่าจะปรากฎ รอบๆดวงอาทิตย์ Dasepo Naughty Girls (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEARLY    P ER1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pearly    (j) pˈɜːʳliː (p @@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] pearly, #97,722 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blausteißsittich {m} [ornith.]Pearly Conure [Add to Longdo]
Perlenwollrücken {m} [ornith.]Pearly Antshrike [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーリーゴートフィッシュ[, pa-ri-go-tofisshu] (n) pearly goatfish (Parupeneus margaritatus) [Add to Longdo]
ブルースポッティドサージャント[, buru-supotteidosa-janto] (n) pearly sergeant (Abudefduf margariteus) [Add to Longdo]
マダガスカルバタフライフィッシュ[, madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish [Add to Longdo]
朱唇皓歯[しゅしんこうし, shushinkoushi] (exp) red lips and pearly white teeth (said of beautiful women) [Add to Longdo]
皓歯[こうし, koushi] (n) pearly white teeth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pearly \Pearl"y\, a.
   1. Containing pearls; abounding with, or yielding, pearls;
    as, pearly shells. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Resembling pearl or pearls; clear; pure; transparent;
    iridescent; as, the pearly dew or flood.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pearly
   adj 1: of a white the color of pearls [syn: {pearly}, {pearly-
       white}]
   n 1: informal terms for a human `tooth' [syn: {chopper},
      {pearly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top