ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

payback

P EY1 B AE2 K   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -payback-, *payback*
English-Thai: Longdo Dictionary
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
payback[N] การคืนทุน, See also: การคืนเงินต้น
payback[N] ระยะเวลาในการคืนเงินต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paybacknn. ระยะเวลาเอาทุนคืน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Payback periodระยะเวลาคืนทุน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Payback time.ถึงเวลาเอาคืนแล้ว Pilot (2001)
This is payback for a drug deal gone sour.นี้เป็นคืนทุนสำหรับการจัดการยาเสพติดไปเปรี้ยว Showtime (2002)
This is payback because he testified against your pal.นี่เป็นการแก้แค้น ที่เขาเป็นพยานเอาผิดเพื่อนของคุณ Mr. Monk Gets Fired (2004)
I think it's payback time for a little tea party they threw for us a few hundred years ago.ผมคิดว่าถึงเวลาเอาคืนปาร์ตี้น้ำชาที่พวกมันจัดให้เราเมื่อสองสามร้อยปีก่อน V for Vendetta (2005)
Payback is a dish best served cold.ถึงเวลาเอาคืนแล้ว Eight Below (2006)
10 years of buying drinks for you is over. Payback time!ซื้อเครื่องดื่มให้คุณดื่มมา 10 ปี ได้จบลงแล้ว ได้เวลาถอดทุนคืนแล้ว! Love Now (2007)
Payback is a bitch, White Bitch!ได้เวลาเอาคืนแล้ว นางมารเผือก Epic Movie (2007)
This is payback for the lawsuit that I filed against him last year, and you guys are backing him up.เขาแก้แค้น ที่ผมฟ้องร้องเขาเมื่อปีกลาย แล้วพวกคุณก็พยายามช่วยเขา ขอร้องล่ะ The Mist (2007)
This is payback for the whole birthday thing, right?นี่คือการตอบแทนสำหรับงานวันเกิด ใช่มั๊ย? Chapter Three 'Building 26' (2009)
You gotta want a little payback for everything I did to you.นายต้องอยากเอาคืนบ้างล่ะน่า ทุกอย่างที่ฉันทำกับนาย On the Head of a Pin (2009)
Opie's going to want payback forโอปี้คงจะต้องเเก้เเค้นคืน Albification (2009)
We had some payback to deliver at Caracara.พวกเราไปเอาของบางอย่างคืน ให้กับคาราคาร่า Potlatch (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: rendre ; restituer
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: renvoyer ; retourner ;

CMU English Pronouncing Dictionary
PAYBACK P EY1 B AE2 K
PAYBACKS P EY1 B AE2 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
払い戻し(P);払戻し[はらいもどし, haraimodoshi] (n,vs) repayment; refund; payback; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 payback \payback\ n.
   same as {retribution}. [informal]
   [PJC]
 
   2. same as {requital}. [informal]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 payback
   n 1: financial return or reward (especially returns equal to the
      initial investment)
   2: the act of taking revenge (harming someone in retaliation for
     something harmful that they have done) especially in the next
     life; "Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord"--
     Romans 12:19; "For vengeance I would do nothing. This nation
     is too great to look for mere revenge"--James Garfield; "he
     swore vengeance on the man who betrayed him"; "the swiftness
     of divine retribution" [syn: {vengeance}, {retribution},
     {payback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top