ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paralytic

P EH2 R AH0 L IH1 T IH0 K   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paralytic-, *paralytic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paralytic[N] คนเป็นอัมพาต, Syn. paretic, cripple, palsy victim
paralytic[ADJ] ี่ซึ่งเป็นอัมพาต, See also: เกี่ยวกับอัมพาต, Syn. powerless, immobile, crippled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paralytic(แพระลิท'ทิค) n. คนที่เป็นอัมพาต adj. เป็นอัมพาต

English-Thai: Nontri Dictionary
paralytic(adj) เป็นง่อย,เป็นอัมพาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paralytic๑. -เป็นอัมพาต๒. ผู้เป็นอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic gaitท่าเดินอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic scoliosisกระดูกสันหลังคดเหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic strabismus; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic strokeโรคลมอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm giving you more sedative and a paralytic to stop your shivering, okay?All right,coming down. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Gedge had possession of a paralytic drug.เกดจ์เป็นเจ้าของยาที่ทำให้เป็นอัมพาต Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Very clever of, Reordan to find a paralytic that was activated by the combination of copper and water.ให้คนฉลาดอย่างรีโอดอล หายาที่ก่ออัมพาธ ที่ทำปฎิกิริยากับส่วนผสมของ ทองแดงและน้ำ Sherlock Holmes (2009)
Used a paralytic to fake her death, straight out of our own playbook.ใช้ยาทำให้เป็นอัมพาต เพื่อตบตาการตายของเธอ เอาวิธีมาจากบทเรียนของเราเลย Pandora (2011)
Whatever made this cut, it's laced with a paralytic toxin, potent enough to disable all motor functions.อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดรอยกรีดนี้ ถูกเจือปนด้วยพิษอัมพาต มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ เครื่องยนต์เสื่อมสมรรถนะ Abomination (2012)
Because in the natural world, predators with paralytic toxins use them to catch and eat their prey.เพราะในโลกแห่งธรรมชาติ นักล่าที่มากับสาร ที่ทำให้เหยื่อเป็นอัมพาต เพื่อจับและกินเป็นอาหาร Abomination (2012)
It's a paralytic drug.มันเป็นยาเสพติดเป็นอัมพาต. Nurse 3D (2013)
Why would Larry inject himself with a paralytic drug?ทำไมลาร์รีจะฉีดตัวเอง กับยาเสพติดเป็นอัมพาต Nurse 3D (2013)
Powder residue on the neck of the soda bottle shows Vecuronium... scotch and soda and a paralytic agent.เศษผงที่ตกค้างอยู่ตรงคอขวดโซดานั้น เเสดงให้เห็นถึงตัวยา Vecuronium (ยาระงับอาการเจ็บปวด) สก็อต กับ โซดา เเล้วก็ยาที่ทำให้เป็นอัมพาต Coquilles (2013)
First I stole paralytic from infirmary then I shot her up when she was freaking out about you.ฉันขโมยพาราลีติกจากห้องพยาบาลฉันฉีดให้เธอ ตอนเธอเครียดเรื่องนาย Insurgent (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARALYTIC P EH2 R AH0 L IH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paralytic (n) pˌærəlˈɪtɪk (p a2 r @ l i1 t i k)
paralytics (n) pˌærəlˈɪtɪks (p a2 r @ l i1 t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
麻痺性痴呆[まひせいちほう, mahiseichihou] (n) (See 進行麻痺) paralytic dementia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paralytic \Par`a*lyt"ic\, a. [L. paralyticus, Gr. ?: cf. F.
   paralytique.]
   1. Of or pertaining to paralysis; resembling paralysis.
    [1913 Webster]
 
   2. Affected with paralysis, or palsy.
    [1913 Webster]
 
       The cold, shaking, paralytic hand.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Inclined or tending to paralysis.
    [1913 Webster]
 
   {Paralytic secretion} (Physiol.), the fluid, generally thin
    and watery, secreted from a gland after section or
    paralysis of its nerves, as the paralytic saliva.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paralytic \Par`a*lyt"ic\, n.
   A person affected with paralysis.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paralytic
   adj 1: relating to or of the nature of paralysis; "paralytic
       symptoms" [syn: {paralytic}, {paralytical}]
   2: affected with paralysis [syn: {paralytic}, {paralyzed}]
   n 1: a person suffering from paralysis

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top