ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palpable

P AE1 L P AH0 B AH0 L   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palpable-, *palpable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palpable[ADJ] ชัดเจน, See also: คลำได้, แน่ชัด, Syn. tangible, plain, manifest, evident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palpable(แพล'พะเบิล) adj. ชัดเจน,โจ่งแจ้ง,สัมผัสได้ชัดเจน,คลำรู้ได้, See also: palpability n.
impalpable(อิมแพล'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่รู้สึกจากการสัมผัส,คลำไม่พบ,ไม่เข้าใจ,ยากที่จะเข้าใจได้., See also: impalpability n. impalpably adv., Syn. vague,intangible,shadowy

English-Thai: Nontri Dictionary
palpable(adj) ซึ่งสัมผัสได้,ชัดเจน,เห็นได้ชัด,โจ่งแจ้ง
impalpable(adj) สัมผัสไม่ได้,ไม่มีตัวตน,ยากจะเข้าใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palpable-คลำ(ตรวจ)พบ, -คลำ(ตรวจ)ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The patient's joints don't hurt, abdominal pain went away when the fetus did, and no palpable lymph nodes.คนไข้ไม่เจ็บข้อ อาการปวดท้องจะหายไปเมื่อตัวอ่อน และคลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองโต Dying Changes Everything (2008)
Um, she has lots and lots of palpable lymph nodes, joint and abdominal pain.อืม เธอมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต ปวดข้อและปวดในช่องท้อง Dying Changes Everything (2008)
There are no palpable lymph nodes.แต่คลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองบวม Dying Changes Everything (2008)
I'm cunning, I'm vindictive, I spend a large portion of every day vibrating with a palpable sense of wild, irrational rage.ชั้นเจ้าเล่ห์ อาฆาตมาดร้าย ตลอดเวลา แทบทุกวัน ชั้นหมกมุ่น กับความโมโหร้ายแบบไม่มีเหตุผล The Spanish Teacher (2012)
It's that palpable sense of, "My God!"มันให้อารมณ์แบบ "พระเจ้า" Episode #18.1 (2012)
There is a palpable spirit of love and joy in this room.มีอารมณ์แห่งความรักและความสุข\ที่เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่ให้ห้องนี้ Unholy Night (2012)
But, like, there is a palpable tension in this room.แต่เหมือน มีความตึงเครียดเห็นได้ชัดในห้องนี้คือ. Now You See Me (2013)
Palpable hit.ตี ตีเลย House of the Rising Son (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PALPABLE P AE1 L P AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palpable (j) pˈælpəbl (p a1 l p @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
物恐ろしい;物恐しい[ものおそろしい, monoosoroshii] (exp) (impalpable sense of) fright or horror [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palpable \Pal"pa*ble\, a. [F. palpable, L. palpabilis, fr.
   palpare to feel, stroke; cf. palpus the soft palm of the
   hand.]
   1. Capable of being touched and felt; perceptible by the
    touch; as, a palpable form. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Darkness must overshadow all his bounds,
       Palpable darkness.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Easily perceptible; plain; distinct; obvious; readily
    perceived and detected; gross; as, palpable imposture;
    palpable absurdity; palpable errors. "Three persons
    palpable." --P. Plowman.
    [1913 Webster]
 
       [Lies] gross as a mountain, open, palpable. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A hit, A very palpable hit.      --Shak.
                          (Hamlet)
    [1913 Webster] -- {Pal"pa*ble*ness}, n. -- {Pal"pa*bly},
    adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palpable
   adj 1: capable of being perceived; especially capable of being
       handled or touched or felt; "a barely palpable dust";
       "felt sudden anger in a palpable wave"; "the air was warm
       and close--palpable as cotton"; "a palpable lie" [syn:
       {palpable}, {tangible}] [ant: {impalpable}]
   2: can be felt by palpation; "a palpable tumor"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top