ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nucleonics

N UW2 K L IY0 AA1 N IH0 K S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nucleonics-, *nucleonics*, nucleonic
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nucleonicsนิวคลีออนิกส์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ [นิวเคลียร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
NUCLEONICS N UW2 K L IY0 AA1 N IH0 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
原子核工学[げんしかくこうがく, genshikakukougaku] (n) nucleonics; nuclear engineering [Add to Longdo]
臨界実験[りんかいじっけん, rinkaijikken] (n) critical experiment (in nucleonics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nucleonics
   n 1: the branch of physics that studies the internal structure
      of atomic nuclei [syn: {nuclear physics}, {atomic physics},
      {nucleonics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top