ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nucleon

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nucleon-, *nucleon*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antinucleon(แอนทีนู' คลิออน) n. antiproton, antineutron

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nucleonนิวคลีออน, องค์ประกอบของนิวเคลียส หมายถึง โปรตอน หรือนิวตรอน
[นิวเคลียร์]
Nucleonicsนิวคลีออนิกส์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ [นิวเคลียร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
NUCLEONIC N UW2 K L IY0 AA1 N IH0 K
NUCLEONICS N UW2 K L IY0 AA1 N IH0 K S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nukleon {n} | Nukleonen {pl}nucleon | nucleons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
核子[かくし, kakushi] (n) nucleon [Add to Longdo]
核子構造[かくしこうぞう, kakushikouzou] (n) {physics} nucleon structure [Add to Longdo]
原子核工学[げんしかくこうがく, genshikakukougaku] (n) nucleonics; nuclear engineering [Add to Longdo]
臨界実験[りんかいじっけん, rinkaijikken] (n) critical experiment (in nucleonics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  nucleon \nucleon\ n. (Physics)
     A neutron or proton, when contained within an atomic nucleus.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nucleon
      n 1: a constituent (proton or neutron) of an atomic nucleus

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top