ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

notfall

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -notfall-, *notfall*
German-Thai: Longdo Dictionary
Notfall(n) |der, pl. Notfälle| เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notfall {m}; Notlage {f}; Notsituation {f} | Notfälle {pl} | im äußersten Notfallemergency | emergencies | in cases of dire emergency [Add to Longdo]
Notfalleinheit {f}emergency service unit [Add to Longdo]
Notfallkrankenwagen {m}emergency ambulance [Add to Longdo]
Notfallstation {f}emergency department [Add to Longdo]
notfallsin case of need [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
危急[ききゅう, kikyuu] Notfall, Krise, drohende_Gefahr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Notfall /noːtfal/ 
   emergency

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top