ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morgana

M AO0 R G AE1 N AH0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morgana-, *morgana*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morganatic[ADJ] เกี่ยวกับการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงฐานะต่ำกว่า, Syn. plural
morganatically[ADV] โดยการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงต่ำต้อยกว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Lady Morgana asked me to give you this token.ท่านหญิงมอกาน่าขอให้ข้านำสิ่งนี้มาให้ท่าน Excalibur (2008)
- And that Morgana saved him.- แล้วมอร์กาน่าก็ช่วยชีวิตเขา To Kill the King (2008)
Morgana must have shown extraordinary courage to have defended a king against such odds.มอร์กาน่าต้องแสดง ความกล้าหาญมากทีเดียว ที่จะปกป้องกษัตริย์จากคนพวกนั้นได้ To Kill the King (2008)
- You think Morgana could take over?การถูกเรียกร้องให้เป็นราชินีตลอดกาล They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Morgana knows nothing for certain.มอร์กาน่าไม่รู้อะไรเลย The Nightmare Begins (2009)
I heard Morgana got some.ข้าได้ยินว่ามอร์กาน่าก็มีเช่นกัน The Nightmare Begins (2009)
I didn't ask you to delieve this to Morgana last nightเมื่อคืนนี้ข้าไม่ได้ขอให้เจ้าส่งยาให้มอร์กาน่าสักหน่อย The Nightmare Begins (2009)
Because Uther thinks that Morgana has been kidnapped.เพราะว่าอูเธอร์คิดว่ามอร์กาน่าถูกลักพาตัว The Nightmare Begins (2009)
Morgana is the King's wardมอร์กาน่าอยู่ในความคุ้มครองของพระราชา The Nightmare Begins (2009)
All the prisoners will be executed unless the Lady Morgana is returned to Camelotถ้าหากว่าท่านหญิงมอร์กาน่ายังไม่กลับมานักโทษทั้งหมดจะถูกลงโทษ The Nightmare Begins (2009)
Morgana knows the truth.และมอร์กาน่าได้รู้ความจริง The Nightmare Begins (2009)
There is only one person other than Morgana who would have cause to wear such a bracelet.มีเพียงคนเดียวนอกจากเลดีมอร์กาน่า ที่จะสวนกำไรนั้นได้ The Sins of the Father (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
MORGANA M AO0 R G AE1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morganatic (j) mˌɔːgənˈætɪk (m oo2 g @ n a1 t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top