ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monsieur?

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monsieur?-, *monsieur?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oui, monsieur? Sophie Stanislovskievna Somorkov-Smirnoff! Vladimir Vanya Voinitsky Vasilovich!เอ่อ คุณผู้ชาย? เอาล่ะ นี่คาดไม่ถึงเลย Anastasia (1997)
Porte monsieur? Monsieur monsieur... what?มองสิเออร์ คุณต้องการอะไร? Paris ei yeonin (2004)
Monsieur? Now? Please?เมอร์ซิเออร์ เชิญครับ Spectre (2015)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monsieur \Mon*sieur"\, n.; pl. {Messieurs}. [F., fr. mon my +
   Sieur, abbrev. of seigneur lord. See {Monseigneur}.]
   1. The common title of civility in France in speaking to, or
    of, a man; Mr. or Sir. [Represented by the abbreviation M.
    or Mons. in the singular, and by {MM.} or {Messrs.} in the
    plural.]
    [1913 Webster]
 
   2. The oldest brother of the king of France.
    [1913 Webster]
 
   3. A Frenchman. [Contemptuous] --Shak.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 monsieur /məsjø/ 
  gentleman

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Monsieur /məsjø/
  sir; mister; Mr.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top