ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medicare

M EH1 D AH0 K EH2 R   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medicare-, *medicare*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Medicare[N] โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล, Syn. Medicaid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medicare(เมด'ดะแคร์) n. โครงการสวัสดิการสังคม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is your medicare i.D. Number?หมายเลสวัสดิการของคุณเบอร์อะไร What More Do I Need? (2008)
Hey, Mr. Massude. What? They still didn't get your Medicare straight?อะไรครับคุณแมสสุท เขายังไม่ได้รับใบประกันสังคมของคุณหรือ WarGames: The Dead Code (2008)
No, man, Obamacare gives senior citizens access to cheaper drugs, free preventative care, and it closes the Medicare Part D loophole.ไม่มีมนุษย์ Obamacare จะช่วยให้ผู้สูงอาย เข้าถึงยาราคาถูกลง ดูแลป้องกันฟรีและจะปิด ส่วนที่หนี Medicare D. Scary Movie 5 (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDICARE M EH1 D AH0 K EH2 R
MEDICARE'S M EH1 D AH0 K EH2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Medicare (n) mˈɛdɪkɛəʳr (m e1 d i k e@ r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Medicare
      n 1: health care for the aged; a federally administered system
           of health insurance available to persons aged 65 and over

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top