ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnetized

M AE1 G N IH0 T AY2 Z D   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnetized-, *magnetized*, magnetiz, magnetize
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnetizedทำให้เป็นแม่เหล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's gotta be magnetized or something.-มันต้องมีแม่เหล็กแน่ ๆ เลย Jumanji (1995)
# When it's time to get loose # # Magnetized by the mic while I kick my juice ## สงบเงียบเข้าไว้ พอจับไมค์ก็ใส่ให้เต็มๆ # Bad Reputation (2010)
A magnet was not simply the magnetized bar of iron that you could see.เป็นที่เต็มไปด้วยเส้น ที่มองไม่เห็นของแรง แม่เหล็กไม่ได้เป็นเพียงแค่ แถบแม่เหล็กของธาตุเหล็ก ที่คุณจะได้เห็น The Electric Boy (2014)
! It's in the magnetized box, by the pool filter.มันอยู่ในกล่องแม่เหล็ก ตรงเครื่องกรองน้ำสระไง Before We Go (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGNETIZED M AE1 G N IH0 T AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnetized (v) mˈægnɪtaɪzd (m a1 g n i t ai z d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magnetize \Mag"net*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Magnetized}; prep.
   & adv. {Magnetizing}.] [Cf. F. magn['e]tiser.]
   1. To communicate magnetic properties to; to make magnetic;
    as, to magnetize a needle.
    [1913 Webster]
 
   2. To attract as a magnet attracts, or like a magnet; to
    move; to influence.
    [1913 Webster]
 
       Fascinated, magnetized, as it were, by his
       character.              --Motley.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring under the influence of animal magnetism.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnetized
   adj 1: having the properties of a magnet; i.e. of attracting
       iron or steel; "the hard disk is covered with a thin coat
       of magnetic material" [syn: {magnetic}, {magnetized},
       {magnetised}] [ant: {antimagnetic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top