ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

madiba!

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -madiba!-, *madiba!*
Possible hiragana form: まぢば!
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Madiba!มาดิบา! Invictus (2009)
Madiba!มาดิบา! Invictus (2009)
- Madiba!- มาดิบา! Invictus (2009)
- Madiba!- มาดิบา! Invictus (2009)
Madiba!มาดิบา! Invictus (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top