ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

menaced

M EH1 N AH0 S T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -menaced-, *menaced*, menac, menace
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The kingdom has been menaced by this creature for too long.อาณาจักรของเราถูกเจ้าสัตว์ประหลาดนี้คุกคามมานานไปแล้ว Lancelot (2008)
Since the puppet man menaced your wife and fugitive daughter,ตั้งแต่นายนักเชิดหุ่นคนนี้ คุกคามภรรยาและลูกสาวที่หลบหนีของคุณ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
menacedA strange man menaced her with a knife.
menacedGulf nations are constantly menaced by war.
menacedThree men menaced him with knives.

CMU English Pronouncing Dictionary
MENACED M EH1 N AH0 S T
MENACED M EH1 N IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
menaced (v) mˈɛnəst (m e1 n @ s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Menace \Men"ace\ (m[e^]n"[asl]s; 48), v. t. [imp. & p. p.
   {Menaced} ([=a]st); p. pr. & vb. n. {Menacing}.] [OF.
   menacier, F. menacer. See {Menace}, n.]
   1. To express or show an intention to inflict, or to hold out
    a prospect of inflicting, evil or injury upon; to
    threaten; -- usually followed by with before the harm
    threatened; as, to menace a country with war.
    [1913 Webster]
 
       My master . . . did menace me with death. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To threaten, as an evil to be inflicted.
    [1913 Webster]
 
       By oath he menaced
       Revenge upon the cardinal.      --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top