ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knock-knee

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knock-knee-, *knock-knee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knock-knee[N] การโค้งเข้าหากันของขาอย่างผิดปกติบริเวณหัวเข่า แต่ข้อเท้าแยกห่างออกจากกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knock-Kneeเข่าชิด, ขาโก่งออก [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knock-kneed (j) nˈɒk-nˈiːd (n o1 k - n ii1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エックス脚[エックスきゃく, ekkusu kyaku] (n) knock-kneed [Add to Longdo]
内鰐[うちわに, uchiwani] (n) knock-kneed; pigeon-toed [Add to Longdo]
鰐足[わにあし, waniashi] (n) bowlegs; knock-kneed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 knock-knee \knock"-knee`\, n. (Med.)
   A condition in which the knees are bent in so as to touch
   each other in walking; inknee.
 
   Syn: knock-knees, genu valgum.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knock-knee
   n 1: an inward slant of the thigh [syn: {knock-knee}, {genu
      valgum}, {tibia valga}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top