ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kaufmann

K AO1 F M AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kaufmann-, *kaufmann*
CMU English Pronouncing Dictionary
KAUFMANN K AO1 F M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaufmann(n) |der, pl. Kaufmänner| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้ชาย)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaufmann {m}merchandiser [Add to Longdo]
Kaufmann {m}; Großkaufmann {m}; Händler {m} | Kaufleute {pl}merchant | merchants [Add to Longdo]
Kaufmanns-Und {n}; Et-Zeichen {n}; kommerzielles UND-Zeichen (&)ampersand [Add to Longdo]
Kaufmannslehrling {m}commercial apprentice [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
商人[しょうにん, shounin] Kaufmann, Haendler [Add to Longdo]
町人[ちょうにん, chounin] Kaufmann, Buerger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kaufmann /kaufman/ 
   merchandiser; merchant

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top