ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intermediate goods

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intermediate goods-, *intermediate goods*, intermediate good
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intermediate goodsสินค้ากึ่งสำเร็จรูป [เศรษฐศาสตร์]
Intermediate goodsสินค้าขั้นกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Intermediate Goods สินค้าชั้นกลาง
สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตสินค้า โดยที่มิใช่เป็นสินค้าประเภทวัตถุดินและมิใช่สินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ [สิ่งแวดล้อม]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中間財[ちゅうかんざい, chuukanzai] (n) intermediate goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Producer's goods \Pro*duc"er's goods\ (Polit. Econ.)
   Goods that satisfy wants only indirectly as factors in the
   production of other goods, such as tools and raw material; --
   called also {instrumental goods}, {auxiliary goods},
   {intermediate goods}, or {goods of the second and higher
   orders}, and disting. from {consumers' goods}.
   [Webster 1913 Suppl.] Producer's surplus

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top