ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ideen

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ideen-, *ideen*
Possible hiragana form: いでえん
German-Thai: Longdo Dictionary
Ideen(n) |pl.|, See also: die Idee

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ideenfabrik {f}think-tank [Am.] [Add to Longdo]
Ideenlehre {f}; Ideologie {f} | Ideenlehren {pl}; Ideologien {pl}ideology | ideologies [Add to Longdo]
Ideenlosigkeit {f}without imagination [Add to Longdo]
Ideenmangel {m}; Gedankenarmut {f}dearth of ideas [Add to Longdo]
Ideenreichtum {m}inventiveness [Add to Longdo]
Ideenskizze {f}idea sketch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムジャーヒディーン[, muja-hidei-n] (n) mujahideen (ara [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Ideen /iːdeːən/ 
   conceptions; ideas

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top