ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idee

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idee-, *idee*
Possible hiragana form: いでえ
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ideell {adj} (n ) นามธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, but some people have that complex, don't they? An idee fixe.ใช่ แต่บางคนมีความคิดแบบนั้นใช่มั้ย ยึดติดอ่ะ The Six Thatchers (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ดอกกล้วยไม้[n.] (døk klūaymai) EN: orchid   FR: orchidée [f]
เอื้อง[n.] (eūang) EN: Dendrobium ; orchid   FR: orchidée [f]
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit   FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
เข้าท่า[adj.] (khaothā) FR: convenable ; bonne idée
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea   FR: ne pas avoir d'idée
คิดผิด[v. exp.] (khit phit) EN: be misled ; be misguided ; have a wrong idea about   FR: se faire une fausse idée
ข้อคิด[n.] (khøkhit) EN: idea ; consideration point ; thought   FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f]
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion   FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
Ideen(n) |pl.|, See also: die Idee
Orchidee(n) |die, pl. Orchideen| กล้วยไม้
auf die Idee kommenมีความคิด(บรรเจิด), เกิดไอเดีย เช่น Wie ist er auf die Idee gekommen? เธอได้ความคิดนี้มาอย่างไร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Idee {f}; Begriff {m}; Meinung {f}; Anregung {f}; Plan {m} | Ideen {pl} | eine geniale Idee | fixe Idee {f} | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
Idee {f}; Gedanke {m} | Ideen {pl}conception | conceptions [Add to Longdo]
Ideenfabrik {f}think-tank [Am.] [Add to Longdo]
Ideenlehre {f}; Ideologie {f} | Ideenlehren {pl}; Ideologien {pl}ideology | ideologies [Add to Longdo]
Ideenlosigkeit {f}without imagination [Add to Longdo]
Ideenmangel {m}; Gedankenarmut {f}dearth of ideas [Add to Longdo]
Ideenreichtum {m}inventiveness [Add to Longdo]
Ideenskizze {f}idea sketch [Add to Longdo]
ideell {adj}ideational [Add to Longdo]
ideell {adj}non-material; spiritual [Add to Longdo]
ideell {adv}ideally [Add to Longdo]
ideell; scheinbar {adj} | ideeller | am ideellstenimaginary | more imaginary | most imaginary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くじで選ぶ;籤で選ぶ[くじでえらぶ, kujideerabu] (exp,v5b) to choose by lot [Add to Longdo]
ムジャーヒディーン[, muja-hidei-n] (n) mujahideen (ara [Add to Longdo]
固着観念[こちゃくかんねん, kochakukannen] (n) (obsc) (See 固定観念) fixed idea; idee fixe; obsession; fixation [Add to Longdo]
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n,adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
思想[しそう, shisou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
[そう, sou] IDEE, GEDANKE [Add to Longdo]
[そう, sou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
理念[りねん, rinen] Idee, Doktrin [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] Idee, Sinn, Resignation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Idee /iːdeː/ 
   conception; idea; notion

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  idee /ide/
   1. idea
   2. conception; idea; notion

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top