ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i am.

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i am.-, *i am.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am.ผมสนใจ Bicentennial Man (1999)
I am.ผมจะไป The British Invasion (2007)
Yes, I am.ใช่ Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
I am.ผมทำอยู่ Spider and the Fly (2010)
I am.ก็จริง Bad Teacher (2011)
I am.ชั้นไง Transformers: Dark of the Moon (2011)
Yeah, I am.ใช่ Putting It Together (2011)
I am.จริงๆ The Hunger Games (2012)
Mmm, I am.ใช่แล้ว Sunset (2012)
And I'm liking who I am.โว้ Glease (2012)
I am. Mm.ฉัน คือ Sweet Dreams (2013)
I am.ใช่ค่ะ The Survivor in the Soap (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i am."Are you a Japanese student?" "Yes, I am."
i am."Are you a teacher?" "So I am."
i am.Don't know what I am.
i am.Either he is to blame, or I am.
i am.He has made me what I am.
i am.He is able to do it than I am.
i am.He is able to run faster than I am.
i am.He is better able to teach than I am.
i am.He is much more of a golf enthusiast than I am.
i am.He is much taller than I am.
i am.He is no more able to read Chinese than I am.
i am.He is no more a singer than I am.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top