Search result for

i'm afraid your three chapters form a raving morass that reeks of plagiarism.

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i'm afraid yo [...] f plagiarism.-, *i'm afraid yo [...] f plagiarism.*
Word not found in any database.
add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I'm ( AY1 M) afraid ( AH0 F R EY1 D) your ( Y AO1 R) three ( TH R IY1) chapters ( CH AE1 P T ER0 Z) form ( F AO1 R M) a ( AH0) raving ( R EY1 V IH0 NG) morass ( M ER0 AE1 S) that ( DH AE1 T) reeks of ( R IY1 K S AH1 V) plagiarism ( P L EY1 JH ER0 IH2 Z AH0 M).

 


  

 
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
afraid
 • กลัว: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น [Lex2]
 • เกรงว่า[Lex2]
 • (อะเฟรด') adj. กลัว,เกรง ###S. scared, fearful ###A. confident, fearless) [Hope]
 • (adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว [Nontri]
 • /AH0 F R EY1 D/ [CMU]
 • (j) /'əfr'ɛɪd/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
three
 • จำนวนสาม[Lex2]
 • กลุ่มที่มีจำนวนสาม[Lex2]
 • (ธรี) n.,adj. สาม [Hope]
 • (adj) สาม [Nontri]
 • /TH R IY1/ [CMU]
 • (n) /thr'iː/ [OALD]
chapters
 • /CH AE1 P T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /tʃ'æptəz/ [OALD]
  [chapter]
 • บท (ของหนังสือหรืองานเขียน): เรื่อง, ตอน, ส่วนย่อย [Lex2]
 • ส่วนที่สำคัญ (ของประวัติศาสตร์หรือชีวิตคน): ช่วงเวลา, ตอน [Lex2]
 • สาขา (ขององค์กร สโมสรหรือสมาคม)[Lex2]
 • (แชพ'เทอะ) n. บทในหนังสือ,ตอน,ขั้นตอน,ส่วนแบ่งที่สำคัญ,คณะพระ,คณะสงฆ์,สาขา (ของสโมสรสมาคมและอื่น ๆ) . -vt.แบ่งออกเป็นบท,จัดเป็นตอน ๆ ###SW. chapteral adj. ###S. part [Hope]
 • (n) บท,ตอน,สาขา,คณะสงฆ์ [Nontri]
 • /CH AE1 P T ER0/ [CMU]
 • (n) /tʃ'æptər/ [OALD]
form
 • รูปทรง: รูปร่าง, สัณฐาน [Lex2]
 • รูปแบบ[Lex2]
 • สร้างเป็นรูปเป็นร่าง: ก่อแบบ, ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง [Lex2]
 • เป็นรูปเป็นร่าง[Lex2]
 • แบบฟอร์ม[Lex2]
 • สร้างขึ้น: พัฒนาขึ้น [Lex2]
 • จัดลำดับ: จัดเเถว, จัดเรียง [Lex2]
 • ระดับความสามารถ: ฝีมือ, ความเก่ง, ความสามารถ [Lex2]
 • แม่พิมพ์: แบบพิมพ์ [Lex2]
 • พฤติกรรม: ความประพฤติ [Lex2]
 • แบบแผน: แบบแผน [Lex2]
 • รูปภาษา (ทางภาษาศาสตร์): แบบคำพูด [Lex2]
 • ม้านั่งยาว (ที่ไม่มีพนัก)[Lex2]
 • เกี่ยวกับรูปแบบ[Lex2]
 • |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม [LongdoDE]
 • |die, pl. Formen| แม่แบบ [LongdoDE]
 • (ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น [Hope]
 • (n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี [Nontri]
 • (vt) ทำขึ้น,สร้าง,ก่อ,ประกอบ,ประดิษฐ์,จัดตั้ง,เพาะ,ปลูก [Nontri]
 • /F AO1 R M/ [CMU]
 • (v) /f'ɔːm/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
raving
 • ซึ่งเพ้อคลั่ง: ซึ่งคลุ้มคลั่ง [Lex2]
 • /R EY1 V IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪvɪŋ/ [OALD]
  [rave]
 • พูดเพ้อเจ้อ: พูดเรื่อยเจื้อย [Lex2]
 • (เรฟว) vi.,vt.,n. (การ) พูดเพ้อเจ้อ,พูดคลั่ง,ชมเชยอย่างมาก,ทำให้เกิดเสียงรุนแรง ###SW. raver n. ###S. tribute [Hope]
 • (vi) คลั่ง,พูดเพ้อเจ้อ,อาละวาด [Nontri]
 • /R EY1 V/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪv/ [OALD]
morass
 • หล่ม: หนอง, ปลัก, บึง, ตม [Lex2]
 • สถานการณ์ที่ยุ่งยาก สับสน หรือเป็นปัญหา[Lex2]
 • (มะแรส') n. พื้นดินที่ต่ำ นิ่มและเปียกชื้น,ที่ลุ่ม หนอง บึง บ่อ ###S. fen,marsh [Hope]
 • (n) ที่ชื้นแฉะ,ปลัก,ตม,หนอง [Nontri]
 • /M ER0 AE1 S/ [CMU]
 • /M AO1 R AE0 S/ [CMU]
 • (n) /m'ər'æs/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
reeks of
  [reek of]
 • ส่งกลิ่นอบอวลด้วย: คลุ้งไปด้วย (กลิ่น) [Lex2]
 • เต็มไปด้วย[Lex2]
plagiarism
 • การขโมยความคิด: การขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์ [Lex2]
 • (n) การคัดลอกผลงาน,การขโมยความคิด [Nontri]
 • /P L EY1 JH ER0 IH2 Z AH0 M/ [CMU]
 • (n) /pl'ɛɪʤɪəʳrɪzəm/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top