ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i hate karaoke

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i hate karaoke-, *i hate karaoke*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา i hate karaoke มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *i hate karaoke*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate karaoke.ผมเกลียดคาราโอเกะ Gimme Some Truth (2009)
I hate karaoke.ฉันเกลียดคาราโอเกะ Bombshells (2011)
I hate karaoke.ฉันเกลียดคาราโอเกะ And the Rich People Problems (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i hate karaokeI hate Karaoke.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top