Search result for

holding company

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holding company-, *holding company*
Some results are hidden.
configure
Language
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
holding companyบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ (ในบริษัทอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holding companyบริษัทแม่ [เศรษฐศาสตร์]
Holding companyบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่, Example: บริษัทแม่ที่ถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมยิ่งกว่าเพื่อการลงทุน บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริษัทอื่นโดยเฉพาะจัดว่าเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (Pure Holding Company) ส่วนบริษัทที่ทำธุรกิจของตนเองพร้อมกับดูแลบริษัทอื่นด้วยเรียกว่า บริษัทผู้ถือหุ้นแบบผสม (Mixed Holding Company or Holding-operating Company) บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถือสิทธิในบริษัทอื่นที่มีอยู่ก่อนโดยซื้อหุ้นของบริษัทนั้นหรือตั้งบริษัทใหม่และซื้อหุ้นส่วนใหญ่หรือหุ้นทั้งหมดของบริษัทใหม่ การก่อตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นมีข้อได้เปรียบคือ 1. เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิการควบคุมเหนือบริษัทอื่นโดยวิธีการที่จ่ายต้นทุนน้อยกว่าวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นวิธีควบบริษัทหรือรวมบริษัทหรือซื้อสินทรัพย์ตามราคาตลาด 2. บริษัทแม่รับเอาความนิยมและชื่อเสียงของบริษัทในเครือไว้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทดังกล่าว 3. บริษัทแม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยการซื้อหรือก่อตั้งบริษัทในเครือขึ้นในต่างประเทศที่มีกฎหมายรับรอง อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ถือหุ้นก็มีข้อเสียเปรียบด้วยเช่นกัน กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทในเครือมีความซับซ้อน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การแยกเป็นหลายบริษัทอาจทำให้เสียภาษีซ้ำซ้อนมาก [ตลาดทุน]
Holding companyบริษัทใหญ่ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Holding Company[โฮลดิ้ง คอมปะนี] (n) บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ในบริษัทอื่น บริษัทที่ถูกจัดตั้ง ขึ้นมาเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทอื่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He bought a couple of parcels of landstor with the real estate holding company Landale.เขาร่วมซื้อที่ดินบางส่วน กับบริษัทที่ลงทุนในเรียลเอสเตท ชื่อแลนเดล Ghosts (2011)
That is a good idea because maybe he can explain why a certain holding company in the Cayman Islands sold off 300,000 shares of Exotrol stock the day before the riot and Sherman's abduction.มันเป็นความคิดที่ดี เพราะคุณคงต้องอธิบาย กับผู้ถือหุ้นใน เกาะเคย์แมนว่า ให้ขายหุ้น 300,000 หุ้น ของ เอ็กซ์โซโทรล Time's Up (2012)
Holding company based in Rotterdam.บริษัทนี้ ตั้งอยู่ที่Rotterdam Bad Teeth (2012)
Real estate records show that Cook and some poorly rigged holding company bought properties in town.บันทึกอสังหาริมทรัพย์ แสดงว่า คุก กับ บางบริษัทที่มีเครือข่ายแย่ๆได้ซื้ออสังหาในเมือง Red Letter Day (2013)
We found a holding company out of the Caymans.เราพบบริษัทที่ถือหุ้นที่เกาะเคย์แมน Out of the Frying Pan (2013)
Most of Tan's shares are the holding company shares.นอกจากหุ้นของเอ็มไพร์กรุ๊ป หุ้นที่ทันมีมากที่สุดคือ หุ้นของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ Episode #1.11 (2013)
The last one going to a holding company that was registered to a Jacob Veech.สุดท้ายจะเป็น บริษัท โฮลดิ้ง ที่ได้รับการลงทะเบียนกับจาค็อบ Veech Captain America: The Winter Soldier (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ถือหุ้น[børisat phūtheūhun] (n, exp) EN: holding company

Japanese-English: EDICT Dictionary
共同持ち株会社[きょうどうもちかぶがいしゃ, kyoudoumochikabugaisha] (n) joint holding company [Add to Longdo]
資産保有会社[しさんほゆうがいしゃ, shisanhoyuugaisha] (n) asset holding company (esp. Commonwealth countries) [Add to Longdo]
持株会社;持ち株会社[もちかぶがいしゃ, mochikabugaisha] (n) holding company [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 holding company \holding company\ n. (Finance)
   A company that controls other independently incorporated
   companies by ownership of most or all of their stock, but
   does not directly control the daily operations of those
   companies.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 holding company
   n 1: a company with controlling shares in other companies

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top