ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greyhound racing

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greyhound racing-, *greyhound racing*, greyhound rac
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา greyhound racing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *greyhound racing*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Greyhound racing(n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. 1 is Black Beauty, owned by Greyhound Racing Odsherred.Startnummer 1: Black Beauty, im Besitz von Greyhound Racing Odsherred. Storm (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hunderennen {n}; Windhundrennen {n}dog racing; greyhound racing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  greyhound racing
      n 1: the sport of racing greyhounds

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top