ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

granada

G R AH0 N AA1 D AH0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -granada-, *granada*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're from Granada and for the Barca.มึงมาจากแกรนาดา ทีมบาร์ซา [Rec] 2 (2009)
Then he'd punch a baddie in the middle of his face and then drive a Ford Granada very briskly across some waste ground in Saaf London.และต่อยหน้าคนร้ายแล้วขับรถ ฟอร์ด แกรนาดา ผ่านดินแดนร้างในซาฟ ลอนดอน Episode #18.3 (2012)
Ford Granada LX.คนแบบวอลชี่หรือไอ้เตี้ยหมาตื่นนั่น จะผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเสมอ Sexy Rollercoasters (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANADA G R AH0 N AA1 D AH0
GRANADA'S G R AH0 N AA1 D AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Granada (n) grˈənˈaːdə (g r @1 n aa1 d @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格拉纳达[Gé lā nà dá, ㄍㄜˊ ㄌㄚ ㄋㄚˋ ㄉㄚˊ, / ] Granada, Spain, #163,949 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Granada
   n 1: a city in southeastern Spain that was the capital of the
      Moorish kingdom until it was captured by Ferdinand and
      Isabella in 1492; site of the Alhambra (a palace and
      fortress built by Moors in the Middle Ages) which is now a
      major tourist attraction

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 granada
  grenade

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top