ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fossett

F AA1 S IH0 T   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fossett-, *fossett*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้มตอบ[n. exp.] (kaēm tøp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks   FR: fossette [f]
ลักยิ้ม[n.] (lak yim) EN: dimple   FR: fossette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOSSETT    F AA1 S IH0 T
FOSSETT'S    F AA1 S IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fossett    (n) fˈɒsɪt (f o1 s i t)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top