ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fez

F EH1 Z   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fez-, *fez*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fez[N] หมวกสักหลาดที่มียอดแบน, See also: หมวกแขก, หมวกตรุกี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fez(เฟซ) n. หมวกแขก,หมวกตุรกี

English-Thai: Nontri Dictionary
fez(n) หมวกแขก,หมวกสักหลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I agree with Fezzik.ฉันเห็นด้วยกับเฟสสิก The Princess Bride (1987)
Fezzik, are there rocks ahead? FEZZIK: If there are, we'll all be dead.ถ้ามี พวกเราคงตายแล้วไซร้ The Princess Bride (1987)
Only Fezzik is strong enough to go up our way.มีแต่เฟสสิกเท่านั้นที่แข็งแรงพอจะขึ้นไปทางหน้าผา The Princess Bride (1987)
FEZZIK: I thought I was going faster.ข้าก็เร็วแล้วนี่ไง The Princess Bride (1987)
"And as Fezzik nursed his inebriated friend back to health,เฟสสิกช่วยให้เพื่อนขี้เมาของเขากลับมาแข็งแรงอีกครั้ง The Princess Bride (1987)
Fezzik, listen. Do you hear?ฟังสิ ได้ยินไหม? The Princess Bride (1987)
Fezzik, please.เฟสสิก ได้โปรด The Princess Bride (1987)
Fezzik, jog his memory.เฟสสิก ทวนความจำให้เขาหน่อยสิ The Princess Bride (1987)
Wait. What did Fezzik mean, "He's dead"?เดี๋ยว เฟสสิกหมายความว่าไง "เขาตายแล้ว" The Princess Bride (1987)
Come along, Fezzik. Bring the body.มาเถอะ เฟสสิก อุ้มเขาขึ้นมา The Princess Bride (1987)
Your brains, Fezzik's strength, my steel.สมองนาย , ความแข็งแกร่งของเฟสสิก , อาวุธของข้า The Princess Bride (1987)
Fezzik, the portcullis!เฟสสิก, ประตู! The Princess Bride (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
FEZ    F EH1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fez    (n) fˈɛz (f e1 z)
fezes    (n) fˈɛzɪz (f e1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュニアフェザー[, juniafeza-] (n) junior feather (weight) [Add to Longdo]
ジュニアフェザー級[ジュニアフェザーきゅう, juniafeza-kyuu] (n) junior featherweight [Add to Longdo]
トルコ帽[トルコぼう, toruko bou] (n) fez [Add to Longdo]
フェザー[, feza-] (n) (1) phaser; phasor; (2) feather [Add to Longdo]
フェザーカット[, feza-katto] (n) feathercut [Add to Longdo]
フェザープレーン[, feza-pure-n] (n) feather plane [Add to Longdo]
フェザー級[フェザーきゅう, feza-kyuu] (n) featherweight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fez \Fez\ (f[e^]z), n. [F., fr. the town of Fez in Morocco.]
   A felt or cloth cap, usually red and having a tassel, -- a
   variety of the tarboosh. See {Tarboosh}. --B. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fez
   n 1: a city in north central Morocco; religious center [syn:
      {Fez}, {Fes}]
   2: a felt cap (usually red) for a man; shaped like a flat-topped
     cone with a tassel that hangs from the crown [syn: {fez},
     {tarboosh}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top