ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

facies

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facies-, *facies*, facie , facy
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facies(เฟ' ชีช) n. ลักษณะทั่วไป -pl. facies

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facies๑. หน้า๒. โฉมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
faciesชุดลักษณ์, ชุดลักษณะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facies faunaสัตวชาติเฉพาะแหล่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facies fossilซากดึกดำบรรพ์เฉพาะแหล่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faciesรูปหน้า,ใบหน้า [การแพทย์]
Facies, Coarseลักษณะหน้าตาไม่สละสลวย [การแพทย์]
Facies, Expressionlessหน้าตาย [การแพทย์]
Facies, Mask-Likeหน้าไม่แสดงความรู้สึก,หน้าไม่ยิ้มจนดูประหนึ่งใส่มาสค์ [การแพทย์]
Facies, Maskedสีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Facies, Thalassemicรูปหน้าผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
facies maximis...facies maximis... Last Grimm Standing (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
関節面[かんせつめん, kansetsumen] (n) articular facet; facies articularis [Add to Longdo]
示相化石[しそうかせき, shisoukaseki] (n) facies fossil [Add to Longdo]
層相[そうそう, sousou] (n) facies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facies \Fa"ci*es\, n. [L., from, face. See {Face}.]
   [1913 Webster]
   1. The anterior part of the head; the face.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) The general aspect or habit of a species, or group
    of species, esp. with reference to its adaptation to its
    environment.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The face of a bird, or the front of the head,
    excluding the bill.
    [1913 Webster]
 
   {Facies Hippocratica}. (Med.) See {Hippocratic}.
    [1913 Webster]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 facies
  1. appearance; aspect; look; sight; view
  2. form; shape
  3. face

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top