ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

framer

F R EY1 M ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -framer-, *framer*
English-Thai: Longdo Dictionary
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aframerican(แอฟระเมอ' ริคัน) adj., n. Afro-American

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAMER F R EY1 M ER0
FRAMERS F R EY1 M ER0 Z
FRAMERS' F R AE1 M ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestalter {m} | Gestalter {pl}framer | framers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレーマ[, fure-ma] (n) framer [Add to Longdo]
メインフレーマ[, meinfure-ma] (n) {comp} mainframer [Add to Longdo]
経師[きょうじ, kyouji] (n) scroll mounter; picture framer [Add to Longdo]
経師屋[きょうじや, kyoujiya] (n) scroll mounter; picture framer [Add to Longdo]
表具屋[ひょうぐや, hyouguya] (n) paperer; picture framer [Add to Longdo]
表具師[ひょうぐし, hyougushi] (n) paperer; picture framer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Framer \Fram"er\, n.
   One who frames; as, the framer of a building; the framers of
   the Constitution.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 framer
   n 1: someone who makes frames (as for pictures)
   2: someone who writes a new law or plan; "the framers of the
     Constitution"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top