ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fourteenth

F AO1 R T IY1 N TH   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fourteenth-, *fourteenth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fourteenth[N] ลำดับที่ 14

English-Thai: Nontri Dictionary
fourteenth(adj) ที่สิบสี่
fourteenth(n) อันดับที่สิบสี่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fourteenth[ฟอร์'ทีนธฺ] (conj ) ที่สิบสี่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From the government of Tibet... to Your Holiness, the fourteenth Dalai Lama... we ask you to rule your people... as the spiritual and temporal leader of Tibet.สารจากรัฐบาลทิเบต... ถึงองค์เหนือหัว องค์ทะไลลามะที่ 14 ขอให้ท่านทรงปกครองประชาชน Seven Years in Tibet (1997)
My fourteenth year was rough but good.มันลำบากมากเลยปีที่ฉันอายุ 14 Yomigaeri (2002)
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป The Corporation (2003)
Fourteenth Precinct, Sergeant O'Malley.สน. พรีเซนท์ สิบเอกเอ แมลลี่พูดครับ August Rush (2007)
I gave this to Ali for her fourteenth birthday.ฉันให้อัลลี่ตอนเธออายุ 14 What Lies Beneath (2012)
I recently celebrated my fourteenth millennium.ฉันเพิ่งฉลองสหัสวรรษ ที่สิบสี่ของฉัน Jupiter Ascending (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
FOURTEENTH F AO1 R T IY1 N TH
FOURTEENTH F AO2 R T IY1 N TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fourteenth (n) fˌɔːtˈiːnθ (f oo2 t ii1 n th)
fourteenths (n) fˌɔːtˈiːnθs (f oo2 t ii1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁丑[dīng chǒu, ㄉㄧㄥ ㄔㄡˇ, ] fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057, #66,013 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十四日[じゅうよっか, juuyokka] (n) fourteenth day of the month [Add to Longdo]
丁丑[ひのとのうし;ていちゅう, hinotonoushi ; teichuu] (n) (See 干支) fourteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fourteenth \Four"teenth`\, a. [Cf. OE. fourtende, fourtethe, AS.
   fe['o]werteo[eth]a.]
   1. Next in order after the thirteenth; as, the fourteenth day
    of the month.
    [1913 Webster]
 
   2. Making or constituting one of fourteen equal parts into
    which anything may be divided.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fourteenth \Four"teenth`\, n.
   1. One of fourteen equal parts into which one whole may be
    divided; the quotient of a unit divided by fourteen.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The octave of the seventh.
    [1913 Webster]
 
   3. One next after the thirteenth in a series.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fourteenth
   adj 1: coming next after the thirteenth in position [syn:
       {fourteenth}, {14th}]
   n 1: position 14 in a countable series of things

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top