ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finn's

F IH1 N Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finn's-, *finn's*, finn'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just want to trade next Saturday's shift for this Saturday... because Finn's got a parents' night for Cub Scouts.ฉันแค่ขอแลกเวรวันเสาร์หน้า กับเสาร์นี้... ฉันต้องไปงานลูกเสือของฟินน์ Pilot (2009)
Okay, look, Finn's got a great voice. He just wants to express himself.ฟังนะ ฟินน์มีเสียงเพราะมาก เขาแค่ต้องแสดงออก Pilot (2009)
Finn's taken, April.- ฟินน์มีเจ้าของแล้ว The Rhodes Not Taken (2009)
And Quinn's pregnant but Puck's the father, NOT Finn which is awkward since Quinn's been living at Finn's house since her parents kicked her out.ควินน์ท้อง แต่พัคคือพ่อเด็ก ไม่ใช่ฟินน์ เธอไปอยู่บ้านฟินน์ ตั้งแต่โดนพ่อไล่ออกจากบ้าน Sectionals (2009)
Finn's not the father. I am.ฟินน์ไม่ใช่พ่อเด็ก! Ballad (2009)
Finn's my boy.ฟินน์ เพื่อนฉัน มันต้องบอกฉัน Preggers (2009)
Rachel and the glee club know that Quinn's pregnant, but they all think Finn's the father, when really it's Puck. and Terri's only fake pregnant and wants Quinn to give her her baby so will won't find out.เรเชลและคนอื่นรู้ว่า ควินน์ท้อง คิดว่าฟินน์เป็นพ่อเด็ก แต่ที่จริงคือพัค Vitamin D (2009)
What if you had broken finn's arm, huh?ถ้าแกทำฟินน์แขนหักล่ะ? Mash-Up (2009)
I'm having finn's baby and you need to back off.ฉันจะมีลูกกับฟินน์ และเธอต้องถอยไปซะ Throwdown (2009)
Mm-hmm. Finn's cute, too.อืม ฟินน์ก็น่ารักดีนะ Hell-O (2010)
And Finn's mother's romance with my father is sending him into a wholly unnecessary tailspin of despair.และแม่ฟินน์ คบกับพ่อผม ทำให้เขารู้สึกหดหู่ Home (2010)
I got a pair of tickets to the Reds game, and Carole said that Finn's never been a major league game.พ่อได้ตั๋วมา แครอลบอกว่า ฟินน์ไม่เคยไปดูเมเจอร์ลีก Laryngitis (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
FINN'S F IH1 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großschnabelweber {m} [ornith.]Finn's Weaver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finns \Finns\, n. pl.; sing. {Finn}. (Ethnol.)
   (a) Natives of Finland; Finlanders.
   (b) A branch of the Mongolian race, inhabiting Northern and
     Eastern Europe, including the Magyars, Bulgarians,
     Permians, Lapps, and Finlanders. [Written also {Fins}.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top