Search result for

eye,

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eye,-, *eye,*
Some results are hidden.
configure
Language
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eye, fixingตาข้างจ้อง (ในคนตาเหล่) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eye, Abductingตาข้างเดียวที่ทำหน้าที่มองออก [การแพทย์]
Eye, Abductingตาข้างเดียวที่ทำหน้าที่มองออก [การแพทย์]
Eye, Artificialตาเทียม, ตาปลอม [การแพทย์]
Eye, Barตาเล็ก [การแพทย์]
Eye, Blackตาบวมเขียวช้ำ [การแพทย์]
Eye, Blackตาบวมเขียวช้ำ [การแพทย์]
Eye, Blueตาสีฟ้า, นัยน์ตาสีฟ้า [การแพทย์]
Eye, Compoundดวงตารวม, ตารวม [การแพทย์]
Eye, Crossedตาเหล่, คล้ายตาเหล่ [การแพทย์]
Eye, Excitingตาข้างที่ได้รับอุบัติเหตุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eye, An eye for an eye, a tooth for a tooth.
eye, You can see the stars with your naked eye, and even better through a telescope.

Japanese-English: EDICT Dictionary
五眼[ごげん, gogen] (n) { Buddh } the five eyes (physical eye, heavenly eye, wisdom eye, dharma eye and Buddha eye) [Add to Longdo]
肥える[こえる, koeru] (v1, vi) (1) to grow fat; to gain weight; to put on weight; (2) (of soil) to grow fertile; (3) (See 目が肥える) to be refined (palate); to be discerning (eye, ear); (4) to become rich; to become successful; (P) [Add to Longdo]
黥く[めさく, mesaku] (v5k) (arch) (obsc) (was v4k) to have a facial tattoo (esp. one around the eye, one form of punishment in ancient Japan) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eye \Eye\ ([imac]), n. [Prob. fr. nye, an eye being for a nye.
   See {Nye}.] (Zo["o]l.)
   A brood; as, an eye of pheasants.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eye \Eye\ ([imac]), n. [OE. eghe, eighe, eie, eye, AS. e['a]ge;
   akin to OFries. [=a]ge, OS. [=o]ga, D. oog, Ohg. ouga, G.
   auge, Icel. auga, Sw. ["o]ga, Dan. ["o]ie, Goth. aug[=o]; cf.
   OSlav. oko, Lith. akis, L. okulus, Gr. 'o`kkos, eye, 'o`sse,
   the two eyes, Skr. akshi. [root]10, 212. Cf. {Diasy},
   {Ocular}, {Optic}, {Eyelet}, {Ogle}.]
   1. The organ of sight or vision. In man, and the vertebrates
    generally, it is properly the movable ball or globe in the
    orbit, but the term often includes the adjacent parts. In
    most invertebrates the eyes are immovable ocelli, or
    compound eyes made up of numerous ocelli. See {Ocellus}.
    Description of illustration: a b Conjunctiva; c Cornea; d
    Sclerotic; e Choroid; f Cillary Muscle; g Cillary Process;
    h Iris; i Suspensory Ligament; k Prosterior Aqueous
    Chamber between h and i; l Anterior Aqueous Chamber; m
    Crystalline Lens; n Vitreous Humor; o Retina; p Yellow
    spot; q Center of blind spot; r Artery of Retina in center
    of the Optic Nerve.
    [1913 Webster]
 
   Note: The essential parts of the eye are inclosed in a tough
      outer coat, the sclerotic, to which the muscles moving
      it are attached, and which in front changes into the
      transparent cornea. A little way back of cornea, the
      crystalline lens is suspended, dividing the eye into
      two unequal cavities, a smaller one in front filled
      with a watery fluid, the aqueous humor, and larger one
      behind filled with a clear jelly, the vitreous humor.
      The sclerotic is lined with a highly pigmented
      membrane, the choroid, and this is turn is lined in the
      back half of the eyeball with the nearly transparent
      retina, in which the fibers of the optic nerve ramify.
      The choroid in front is continuous with the iris, which
      has a contractile opening in the center, the pupil,
      admitting light to the lens which brings the rays to a
      focus and forms an image upon the retina, where the
      light, falling upon delicate structures called rods and
      cones, causes them to stimulate the fibres of the optic
      nerve to transmit visual impressions to the brain.
      [1913 Webster]
 
   2. The faculty of seeing; power or range of vision; hence,
    judgment or taste in the use of the eye, and in judging of
    objects; as, to have the eye of a sailor; an eye for the
    beautiful or picturesque.
    [1913 Webster]
 
   3. The action of the organ of sight; sight, look; view;
    ocular knowledge; judgment; opinion.
    [1913 Webster]
 
       In my eye, she is the sweetest lady that I looked
       on.                  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The space commanded by the organ of sight; scope of
    vision; hence, face; front; the presence of an object
    which is directly opposed or confronted; immediate
    presence.
    [1913 Webster]
 
       We shell express our duty in his eye. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Her shell your hear disproved to her eyes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Observation; oversight; watch; inspection; notice;
    attention; regard. "Keep eyes upon her." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Booksellers . . . have an eye to their own
       advantage.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. That which resembles the organ of sight, in form,
    position, or appearance; as:
    (a) (Zo["o]l.) The spots on a feather, as of peacock.
    (b) The scar to which the adductor muscle is attached in
      oysters and other bivalve shells; also, the adductor
      muscle itself, esp. when used as food, as in the
      scallop.
    (c) The bud or sprout of a plant or tuber; as, the eye of
      a potato.
    (d) The center of a target; the bull's-eye.
    (e) A small loop to receive a hook; as, hooks and eyes on
      a dress.
    (f) The hole through the head of a needle.
    (g) A loop forming part of anything, or a hole through
      anything, to receive a rope, hook, pin, shaft, etc.;
      as, an eye at the end of a tie bar in a bridge truss;
      an eye through a crank; an eye at the end of rope.
    (h) The hole through the upper millstone.
      [1913 Webster]
 
   7. That which resembles the eye in relative importance or
    beauty. "The very eye of that proverb." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Athens, the eye of Greece, mother of arts. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. Tinge; shade of color. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Red with an eye of blue makes a purple. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   {By the eye}, in abundance. [Obs.] --Marlowe.
 
   {Elliott eye} (Naut.), a loop in a hemp cable made around a
    thimble and served.
 
   {Eye agate}, a kind of circle agate, the central parts of
    which are of deeper tints than the rest of the mass.
    --Brande & C.
 
   {Eye animalcule} (Zo["o]l.), a flagellate infusorian
    belonging to {Euglena} and related genera; -- so called
    because it has a colored spot like an eye at one end.
 
   {Eye doctor}, an opthalmologist or optometrist; -- formerly
    called an oculist.
 
   {Eye of a volute} (Arch.), the circle in the center of
    volute.
 
   {Eye of day}, {Eye of the morning}, {Eye of heaven}, the sun.
    "So gently shuts the eye of day." --Mrs. Barbauld.
 
   {Eye of a ship}, the foremost part in the bows of a ship,
    where, formerly, eyes were painted; also, the hawser
    holes. --Ham. Nav. Encyc.
 
   {Half an eye}, very imperfect sight; a careless glance; as,
    to see a thing with half an eye; often figuratively.
    "Those who have but half an eye." --B. Jonson.
 
   {To catch one's eye}, to attract one's notice.
 
   {To find favor in the eyes (of)}, to be graciously received
    and treated.
 
   {To have an eye to}, to pay particular attention to; to
    watch. "Have an eye to Cinna." --Shak.
 
   {To keep an eye on}, to watch.
 
   {To set the eyes on}, to see; to have a sight of.
 
   {In the eye of the wind} (Naut.), in a direction opposed to
    the wind; as, a ship sails in the eye of the wind.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eye \Eye\ ([imac]), v. t. [imp. & p. p. {Eyed} ([imac]d); p. pr.
   & vb. n. {Eying or Eyeing}.]
   To fix the eye on; to stare at; to look on; to view; to
   observe; particularly, to observe or watch narrowly, or with
   fixed attention; to hold in view.
   [1913 Webster]
 
      Eye me, blest Providence, and square my trial
      To my proportioned strength.       --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eye \Eye\, v. i.
   To appear; to look. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      My becomings kill me, when they do not
      Eye well to you.             --Shak.
   [1913 Webster]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top