ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

europa

Y UH0 R OW1 P AH0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -europa-, *europa*
Possible hiragana form: えうろぱ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neuropath(นิว'ไรพาธ) n. คนที่เป็นโรคประสาท
neuropathology(นิวโรพะธอล'โลจี) n. จุลกายวิภาควิทยาที่เกี่ยวกับประสาท., See also: neuropathologist n.
neuropathy(นิวรอพ'พะธี) n. โรคของระบบประสาท., See also: neuropathic adj.

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROPA    Y UH0 R OW1 P AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Europakarte {f}euroboard [Add to Longdo]
Europarat {m}Council of Europe [Add to Longdo]
europaweitall over europe [Add to Longdo]
Europa {n}Europe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
スモン[, sumon] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
スモン病[スモンびょう, sumon byou] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
ニューロパチー[, nyu-ropachi-] (n) neuropathy [Add to Longdo]
リンデン[, rinden] (n) (1) (abbr) (See リンデンバウム) European linden (Tilia x europaea); common lime; (2) lindane (ger [Add to Longdo]
リンデンバウム[, rindenbaumu] (n) European linden (Tilia x europaea) (ger [Add to Longdo]
五十雀[ごじゅうから;ゴジュウカラ, gojuukara ; gojuukara] (n) (uk) Eurasian nuthatch (Sitta europaea) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] EUROPA [Add to Longdo]
欧州[おうしゅう, oushuu] Europa [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]
欧米[おうべい, oubei] Europa_und_Amerika-USA [Add to Longdo]
洋食[ようしょく, youshoku] europaeische_Kueche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Europa
   n 1: the 4th largest of Jupiter's satellites; covered with a
      smooth shell of frozen water

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Europa /ɔiroːpaː/ 
  europe

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 Europa
  1. Europa(Eŭropo¹)
  2. Europe(Eŭropo²)
  3. Europa(Eŭropo³)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Europa /øropa/
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top