ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

essential oil

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essential oil-, *essential oil*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essential oilน้ำมันหอมระเหย [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
essential oil (n) นำมันหอมที่สกัดมาจากพืช ใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อผสม หรือใช้แบบเข้มข้น ขึ้นกับชนิดและการนำไปใช้
See also: S. volatile oil, R. essence

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวน้ำมัน[n.] (hūanāmman) EN: essential oil   FR: huile essentielle
หัวน้ำมันระเหย[n. exp.] (hūanāmman rahoēi) EN: essential oil   FR: huile essentielle

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄊㄧˊ, ] essential oil of butter, #93,343 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精油[せいゆ, seiyu] (n) (1) essential oil; volatile oil; (2) refined oil [Add to Longdo]
芳香油[ほうこうゆ, houkouyu] (n) (obsc) (See 精油) fragrant oil; essential oil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 essential oil
   n 1: an oil having the odor or flavor of the plant from which it
      comes; used in perfume and flavorings [syn: {essential
      oil}, {volatile oil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top