Search result for

erroll

(65 entries)
(1.3943 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erroll-, *erroll*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erroll มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erroll*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"or run over by a tank in Africa..."oder in Afrika mit einem Panzer überrollt, Another Time, Another Place (1958)
Only the tank that ran over me was right here in London.Nur, dass mich der Panzer genau hier in London überrollte. Another Time, Another Place (1958)
Misako's telling the truth June 15 convinced me thatAuch ich habe an jenem 15. Juni meinen Glauben an die Vorreiterrolle Nakayamas verloren. Night and Fog in Japan (1960)
I'll consider mistress, toy for a night but I refuse to be your mother.Ich würde Geliebte in Betracht ziehen, aber die Mutterrolle lehne ich ab. Ocean's 11 (1960)
Two young boys were run over by a train!Vom Regen in die Traufe! Zwei junge Männer wurden vom Zug überrollt! The Sun's Burial (1960)
And Erroll Garner?Und Erroll Garner? Shoot the Piano Player (1960)
Soon his years and his troubles will descend on him in an avalanche.Schon bald werden ihn sein Alter und seine Sorgen wie eine Lawine überrollen. The Trouble with Templeton (1960)
Being a referee is exhausting.Die Schiedsrichterrolle ist ermüdend. The Lions Are Loose (1961)
All eyes were fixed on the mortar shell as it rolled down the steps.Wir starrten alle auf die Granate, wie sie die Treppe herunterrollte. Jules and Jim (1962)
My character was a woman marked by the injuries of time, yet still desirable...Ich spielte eine Frau, die noch attraktiv war, aber von den Jahren gezeichnet. Ein hysterisches Temperament, eine Charakterrolle ... 8½ (1963)
It is inserted in a slot and the message comes out in a paper roll from another slot on the other side.Es wird in den Schlitz eingeführt und die Nachricht kommt in einer Papierrolle aus dem Schlitz an der anderen Seite heraus. From Russia with Love (1963)
He feels up against a freight train. He can't go back, can't go ahead.Paul hat manchmal das Gefühl, dass er überrollt wird. The Rabbit Is Me (1965)
I'll crusade for truth. Ruthlessly.Mich können sie nicht überrollen. The Rabbit Is Me (1965)
I would have never survived that car.Wenn mich der Wagen überrollt hätte, das hätte ich nie überlebt. Again the Ringer (1965)
No one should ever go out on the strip without a roll bar.Niemand sollte ohne Überrollbügel auf die Strecke gehen. Komm jetzt. Hot Rod Herman (1965)
He fell for her like a ton of headstones.Die Liebe hat ihn überrollt wie eine Tonne Grabsteine. Love Comes to Mockingbird Heights (1965)
Don't faint until you roll off me, Miss Foss.Erst müssen Sie von mir runterrollen, Miss Foss. The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
Here, now I'll show you a shoulder roll.Jetzt zeig ich Ihnen eine Schulterrolle. Charlie X (1966)
- ...and accepts her new role of mother.- und sie neue Mutterrolle akzeptiert. Operation Springtime (1967)
We've got to get public support or there'll be tube trains running over this site, bones and all, before we can get everything out.Wir brauchen die Unterstützung der Öffentlichkeit oder die U-Bahn wird hier wieder hier alles überrollen bevor wir die Gelegenheit hatten, alles auszugraben. Quatermass and the Pit (1967)
But then, on the other hand, I wouldn't want those wheels to run over my client in their unbridled haste.Aber andererseits möchte ich auch nicht, dass mein Mandant überrollt wird, indem wir zu eilig fortfahren. Court Martial (1967)
The planet is being taken over by the Federation, but we don't wanna come in here and use our muscle. You know what I mean?Der Planet wird von der Föderation übernommen, aber wir wollen hier nicht alles mit unserer Übermacht überrollen. A Piece of the Action (1968)
LeBeau, can you make up a roll of paper like that?Mach eine Papierrolle fertig. - Klar, Colonel. - Gut. Bombsight (1969)
- Drive over their feet.Überrollen Sie die ganze Bagage. The Troops on Vacation (1970)
Once these things get rolling, they'll blow that whole town to pieces, including us!Wenn sich diese Dinger bewegen, überrollen sie die Stadt und uns auch. Kelly's Heroes (1970)
What did you think about when he was rolling the eggs?Woran hast du gedacht, wenn er mit dem Eierrollen anfing? The Owl and the Pussycat (1970)
They've overran two regimens of the 106th Division.Sie überrollten unsere 106. Patton (1970)
It's the great Erroll Garner classic, Misty.Den großen Klassiker von Erroll Garner: Misty. Play Misty for Me (1971)
It's the great Erroll Garner classic, Misty.Den großen Klassiker von Erroll Garner: Misty. Play Misty for Me (1971)
But all that speed, it's gonna run over you one of these days.Aber das Tempo wird Sie irgendwann überrollen. Two-Lane Blacktop (1971)
I wish I were a kid, then I'd do somersaults down the mountain.Ich möchte ein kleines Mädchen sein und den Berg runterrollen. Eolomea (1972)
When Mike went into the Marines, she had a nervous breakdown... and was acting so wacky she got run over by a bus.Als Mike zu den Marines ging, hatte sie einen Nervenzusammenbruch... und benahm sich so verrückt, dass sie von einem Bus überrollt wurde. American Graffiti (1973)
I played the children's parts whenever there were any to play.Ich spielte die Kinderrollen, wenn es welche gab. The Men Who Made the Movies: Vincente Minnelli (1973)
- Don't let on. - What? I'm pretending I've forgotten.Ich dachte mir aber trotzdem, dass es eine gute Charakterrolle war, mit der ich fertig werden würde. Fawlty Towers (1975)
Instead of trying to put me away for running a business, they ought to be getting rid of the Reds and Bolsheviks who are trying to take us over.Statt mich aus dem Weg räumen zu wollen... weil ich Geschäfte betreibe, sollten sie lieber... die Roten und die Bolschewiken loswerden... die versuchen, uns zu überrollen. Capone (1975)
You're just like an avalanche.Du überrollst immer alle! How to Pull Out a Whale's Tooth (1977)
Just before history rolls over it, what was the cause of the duel?Bevor die Geschichte es überrollt: Was war der Grund für das Duell? The Duellists (1977)
Put one bracelet on her hand and one over the roll bar.Eine um ihre Hand und die andere um den Überrollbügel. The Gauntlet (1977)
Run over him!Überroll ihn! Rocky II (1979)
Dig in and let them roll over our heads.Grabt euch ein, sollen sie über uns drüberrollen. The Big Red One (1980)
But you enjoyed the traditional role of father. You've fathered three children, and you have engaged... in at least two heterosexual relationships.Sie haben also früher einmal die traditionelle Vaterrolle ausgeübt, und sie hatten mindestens zwei heterosexuelle Beziehungen. Dressed to Kill (1980)
Erroll.- ErrollThe Long Good Friday (1980)
- Erroll the Ponce from Brixton?- Erroll, der Lude aus Brixton? The Long Good Friday (1980)
Which one's Erroll's house?In welchem Haus wohnt ErrollThe Long Good Friday (1980)
Now Erroll's house, which one is it?Also, Errolls Haus. Welches ist es? The Long Good Friday (1980)
Listen, Erroll, the only decent grass is the grass that grasses to me, right?Hör zu, Erroll. Der einzig gute Informant ist der Informant, der mich informiert, klar? The Long Good Friday (1980)
Run over, just like a freight train.Wie von einem Güterzug überrollt werden. Stir Crazy (1980)
She has dropped a roll of paper from her breast."Sie hat von ihrem Busen eine Papierrolle fallen lassen. Permanent Vacation (1980)
In the skies, the young men of the RAF are struggling against the Nazi forces which only a year ago invaded Poland, swept through France, and left this country standing alone in a conflict which, if lost, could destroy the Free World.In der Luft kämpfen die jungen Männer der RAF gegen die Nazi-Truppen, die vor einem Jahr Polen angriffen, Frankreich überrollten, und uns auf einsamen Posten zwangen in einem Krieg, der die Freie Welt vernichten könnte. Eye of the Needle (1981)
If I ever see you or any of those little bastards that work for you in my town again, I'm gonna knock you so flat you're gonna have to roll down your socks to shit!Wenn ich Sie oder einen von den anderen Ärschen noch mal in meiner Stadt sehe, mach ich Sie so platt, dass Sie zum Kacken die Socken runterrollen müssen! The Best Little Whorehouse in Texas (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahn {f}; Papierrolle {f}web [Add to Longdo]
Klopapierrolle {f}loo roll [Add to Longdo]
Papierrolle {f}paper roll [Add to Longdo]
Stammrolle {f}musterroll [Add to Longdo]
Überrollbügel {m}roll-bar [Add to Longdo]
Zylinderrollenlager {n} [techn.]cylindrical roller bearing [Add to Longdo]
hinunterrollen; hinunterkugeln; herunterlassento roll down [Add to Longdo]
überrolltoverruns [Add to Longdo]
überrollendoverrunning [Add to Longdo]
überrolltoverran [Add to Longdo]
vierrollig {adj}with four sheaves [Add to Longdo]
wegrollen; davonrollen; herunterrollento roll off [Add to Longdo]
weiterrollento roll on [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
絵巻[えまき, emaki] Bilderrolle [Add to Longdo]
絵巻物[えまきもの, emakimono] Bilderrolle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top