ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empiricism

EH0 M P IH1 R AH0 S IH2 Z AH0 M   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empiricism-, *empiricism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empiricism[N] การนำประสบการณ์หรือการทดลองมาประยุกต์ใช้, See also: การกระทำสิ่งต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์
empiricism[N] ความเชื่อว่าความรู้มาจากประสบการณ์, Syn. experientialism, induction

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empiricismประสบการณ์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empiricismประสบการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empiricism, logicalประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empiricismประสบการณ์นิยม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจักษนิยม[N] empiricism, Syn. ประสบการณ์นิยม
ประสบการณ์นิยม[N] empiricism, Syn. ประจักษนิยม, Example: จิตวิทยาที่เขาเรียนเป็นแนวพฤติกรรมนิยมและประสบการณ์นิยม, Thai definition: การแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และวิธีอุปนัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจักษนิยม[n.] (prajaksaniyom) EN: empiricism   
ประสบการณ์นิยม[n.] (prasopkānniyom) EN: empiricism   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPIRICISM EH0 M P IH1 R AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empiricism (n) ˈɪmpˈɪrɪsɪzəm (i1 m p i1 r i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经验主义[jīng yàn zhǔ yì, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] empiricism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス経験論[イギリスけいけんろん, igirisu keikenron] (n) British empiricism [Add to Longdo]
経験主義[けいけんしゅぎ, keikenshugi] (n,adj-no) (1) (See 経験論) empiricism; (2) judging things from personal experience [Add to Longdo]
経験論[けいけんろん, keikenron] (n) empiricism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empiricism \Em*pir"i*cism\, n.
   1. The method or practice of an empiric; pursuit of knowledge
    by observation and experiment.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a practice of medicine founded on mere
    experience, without the aid of science or a knowledge of
    principles; ignorant and unscientific practice;
    charlatanry; quackery.
    [1913 Webster]
 
   3. (Metaph.) The philosophical theory which attributes the
    origin of all our knowledge to experience.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empiricism
   n 1: (philosophy) the doctrine that knowledge derives from
      experience [syn: {empiricism}, {empiricist philosophy},
      {sensationalism}]
   2: the application of empirical methods in any art or science
   3: medical practice and advice based on observation and
     experience in ignorance of scientific findings [syn:
     {quackery}, {empiricism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top