ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elend

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elend-, *elend*, elen
German-Thai: Longdo Dictionary
elend(adj adv) หดหู่, เศร้าสร้อย, ไม่มีความสุข เช่น Ich fühle mich heute elend. วันนี้ผมรู้สึกหดหู่จัง, See also: S. traurig, unglücklich, verzweifelt,
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elend {n}; Not {f}; Misere {f}misery [Add to Longdo]
Elend {n}; Not {f}calamity [Add to Longdo]
Elend {n}squalor [Add to Longdo]
Elend {n}unhappiness [Add to Longdo]
Elend {n}woefulness [Add to Longdo]
Elend {n}wretchedness [Add to Longdo]
Elend {n}calamitousness [Add to Longdo]
Elendsindex {m}misery index [Add to Longdo]
Elendsviertel {n} | Elendsviertel {pl}slum | slums [Add to Longdo]
Elendsviertel {n}shanty town [Add to Longdo]
elend {adj}miserable [Add to Longdo]
elend; verächtlich; erniedrigt {adj}abject [Add to Longdo]
elend {adj}calamitous [Add to Longdo]
elend {adv}calamitously [Add to Longdo]
elend {adv}miserably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  elend /eːlɛnt/
   abject; calamitous; calamitously; miserable; miserably; woeful; woefully; wretched; wretchedly

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Elend /eːlɛnt/ 
   calamitousness; distress; misery; squalor; unhappiness; woefulness; wretchedness

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top