ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhume

EH0 K S HH Y UW1 M   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhume-, *exhume*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhume(เอคซูม') vt. ขุดขึ้นจากหลุม,ขุดศพขึ้นมา,ขุดค้น,ปฏิสังขรณ์., See also: exhumation n. exhumer n., Syn. unearth,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've arranged to exhume one of the other victims' bodies to see if we can get a tissue sample to match the girl's.พวกเรายังไม่รู้แน่ จนกว่า เราจะทำการขุดคุ้ย ร่างเหยื่อรายหนึ่งก่อน Deep Throat (1993)
I removed it from the exhumed body.นี่เป็นวัตถุที่ Billy Miles กล่าวถึง ว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสาร Deep Throat (1993)
And I'd like your permission to exhume the body, if one exists and have it removed for an autopsy.ผมอยากขออนุญาตขุดศพขึ้นมา ถ้าศพมีจริง.. แล้วก็เอาศพนั้นไปชันสูตร The Wicker Man (2006)
But if thallium did kill your wife, that means it was murder, and the only way I can confirm that is to have her body exhumed.แต่แธลเลียมจะฆ่าภรรยาคุณหรือไม่ นั่นหมายความว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้น และทางเดียวที่เราจะแน่ใจได้นั่นคือต้องขุดศพเธอมาชันสูตร Page Turner (2008)
We're looking at a virtual image scan of Molly Paulson's exhumed body.เรากำลังดูภาพเสมือนที่สแกนมากจากศพมอลลี่ พอลสันที่ขุดขึ้นมา Page Turner (2008)
I need you to sign an affidavit so I can exhume her remains.ผมต้องการให้คุณ เซ็นต์ในคำให้การ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผมไปขุดศพ เธอขึ้นมาได้ 137 Sekunden (2009)
I want to get her remains exhumed, test 'em against the D.N.A.ผมต้องการ ขุดหลุมศพเธอขึ้นมา เพื่อทดสอบ DNA 137 Sekunden (2009)
Hell, I even had--had your grave exhumed two months ago because I was convinced that you were--you were alive.นรกเลย ที่พ่อรู้สึกอาลัยถึงลูก และยิ่งพุ่งขึ้นเมื่อสองเดือนก่อน เพราะว่าบังเอิญเชื่อว่าลูก-- ยังมีชีวิตอยู่ Playing Cards with Coyote (2009)
- Did you hear about this congressional committee... that's trying to get permission to exhume J.F. K?เกี่ยวกับสาเหตุการตายของเขา เท็ดดี้ เคนเนดี้เชื่อในรายงานสรุป "วอเรน คอมมิชั่น" The Proof in the Pudding (2010)
There's a congressional committee suggesting that Kennedy be exhumed.นั่นเป็นเหตุผลที่ห้ามเราทำกระดูกเสียหาย นอกซะจากว่าพวกมันไม่ใช่กระดูกเคนเนดี้ The Proof in the Pudding (2010)
Don't we need a court order or something to exhume a body?เราไม่ต้องมีหมายศาล หรืออะไรเหรอ ที่จะทำการขุดพิสูจน์ศพ Digging the Dirt (2010)
I need to exhume the body of Pedro Hernandez.ฉันอยากให้ขุดศพเปโดร เฮอร์นันเดสขึ้นมาใหม่ Spider and the Fly (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHUME    EH0 K S HH Y UW1 M
EXHUMED    EH0 K S HH Y UW1 M D
EXHUMES    EH0 K S HH Y UW1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhume    (v) ˈɛkshjˈuːm (e1 k s h y uu1 m)
exhumed    (v) ˈɛkshjˈuːmd (e1 k s h y uu1 m d)
exhumes    (v) ˈɛkshjˈuːmz (e1 k s h y uu1 m z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhume \Ex*hume"\, v. t. [imp. & p. p. {Exhumed}p. pr. & vb. n..
   {Exhuming}.] [LL. exhumare; L. ex out + humus ground, soil:
   cf. F. exhumer. See {Humble}.]
   To dig out of the ground; to take out of a place of burial;
   to disinter. --Mantell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhume
   v 1: dig up for reburial or for medical investigation; of dead
      bodies [syn: {disinter}, {exhume}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top