ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exaggerations

IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N Z   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exaggerations-, *exaggerations*, exaggeration
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา exaggerations มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *exaggerations*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exaggeration[N] การกล่าวเกินจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's an exaggeration of the truth.มันโอเวอร์จากความเป็นจริง Unbreakable (2000)
- Yeah, well, it's probably, uh, exaggeration.- ใช่มันค่อนข้างจะ.. ใหญ่โตไปหน่อย Cassandra's Dream (2007)
And that is not an exaggeration.ไม่ได้พูดเกินจริง Pilot (2008)
I assume you know that what you have can-- and this is no exaggeration-- change the world for the better.ฉันเดาว่า นายคงรู้นะว่าไอ้สิ่งที่นายมีอยู่ตอนนี้มันสามารถ... ฉันไม่ได้ขู่นะ การเปลี่ยนโลก ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Killing Your Number (2009)
When there's emotional testimony, I assume 85% of it is exaggeration.ภายใต้คำเบิกความของพยาน ฉันถือว่า 85% นั่นพูดเกินจริง The Social Network (2010)
"False eloquence is exaggeration -- true eloquence is emphasis."โวหารปลอมคือการพูดเกินจริง โวหารจริงคือการพูดเน้นย้ำ Dentist of Detroit (2011)
Iran's claim of 3,000 casualties "a gross exaggerationคำพูดที่ว่ามีชาวอิหร่านเสียชีวิต 3000 รายนั้น ถือเป็นคำพูดเกินจริง The Smile (2012)
That's not an exaggeration. That's a lie.นั่นไม่ใช่การพูดเกินจริง มันคือการโกหก Sacrifice (2012)
That's not an exaggeration, it's a lie.มันไม่ใช่คำคุยโตโอ้อวด มันเป็นคำพูดโกหก Crystal (2012)
It's called dramatic license, darling. Actually, it's called wild exaggeration.เธอไม่ได้วิ่งมาราธอน หนึ่งอาทิตย์ก่อนคลอดด้วย Once Upon a Crime (2012)
Oh. It's just a slight exaggeration."ริชาร์ดมีจินตนาการมืดเสมอ Once Upon a Crime (2012)
You are the dumbest person I've met in my entire life, and that is not an exaggeration.คุณเป็นคนที่โง่ที่สุด ฉันได้พบในชีวิตทั้งหมดของฉัน และที่ไม่ได้พูดเกินจริง Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
- That's a slight exaggeration.-อาจมีใส่สีเกินไปนิดหน่อย Safe Haven (2013)
Exaggerations! It's in the country.พูดเวอร์น่า ก็แค่ชนบท Fae-ge Against the Machine (2013)
We don't use exaggeration here.เราไม่พูดเว่อร์ๆแถวนี้ Red Velvet Cupcakes (2013)
Always the same... your mother's exaggerations.ยังเหมือนเดิมเลยนะ แม่แกก็พูดเว่อร์ไป Episode #1.4 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaggeration"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
exaggerationHe has a tendency toward exaggeration.
exaggerationIt is no exaggeration to call him a genius.
exaggerationIt is no exaggeration to say that, as far as he was concerned, his wife was life itself to him.
exaggerationIt is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.
exaggerationIt is no exaggeration to say that he is a genius.
exaggerationIt is no exaggeration to say that she is an angel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAGGERATION IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N
EXAGGERATIONS IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaggeration (n) ˈɪgzˌæʤərˈɛɪʃən (i1 g z a2 jh @ r ei1 sh @ n)
exaggerations (n) ˈɪgzˌæʤərˈɛɪʃənz (i1 g z a2 jh @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耸人听闻[sǒng rén tīng wén, ㄙㄨㄥˇ ㄖㄣˊ ㄊㄧㄥ ㄨㄣˊ, / ] to sensationalize (成语 saw); deliberate exaggeration to scare people, #43,147 [Add to Longdo]
过头话[guò tóu huà, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] exaggeration [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertreibung {f} | Übertreibungen {pl}exaggeration | exaggerations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
フカシ[, fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job [Add to Longdo]
過言[かごん, kagon] (n) exaggeration; saying too much; (P) [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration [Add to Longdo]
言い過ぎ;言過ぎ[いいすぎ, iisugi] (n) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]
誇称[こしょう, koshou] (n,vs) boasting; exaggeration [Add to Longdo]
誇大[こだい, kodai] (adj-na,n) exaggeration; hyperbole; (P) [Add to Longdo]
誇張[こちょう, kochou] (n,vs) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]
針ほどのことを棒ほどに言う[はりほどのことをぼうほどにいう, harihodonokotowobouhodoniiu] (exp) (id) (See 針小棒大) exaggeration; making a mountain out of a molehill [Add to Longdo]
針小棒大[しんしょうぼうだい, shinshouboudai] (adj-na,n) exaggeration; making a mountain out of a molehill [Add to Longdo]
壮語[そうご, sougo] (n,vs) bragging; exaggeration [Add to Longdo]
大仰;大形[おおぎょう, oogyou] (adj-na,n) exaggeration [Add to Longdo]
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top