ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encrusted

EH0 N K R AH1 S T IH0 D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encrusted-, *encrusted*, encrust, encruste
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encrusted tongueลิ้นสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because you can see the logo. It's encrusted in the cookie.- โลโก้บนคุ้กกี้ Home (2010)
We were encrusted by your world.เราเป็นเปลือกที่ห่อหุ้มโลกของเจ้า Noah (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCRUSTED EH0 N K R AH1 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encrusted (v) ˈɪnkrˈʌstɪd (i1 n k r uh1 s t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 encrusted \encrusted\ adj.
   covered with or hardened into a crust.
 
   Syn: crusted.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encrusted
   adj 1: having a hardened crust as a covering [syn: {crusted},
       {encrusted}, {crusty}, {crustlike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top