ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encrust

EH0 N K R AH1 S T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encrust-, *encrust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encrust[VT] ประดับด้วยเพชรพลอย, See also: ตกแต่งด้วยเพชรพลอย, Syn. decorate, enchase
encrust[VT] หุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, See also: ห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, Syn. coat, crust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encrust(เอนครัสทฺ') vt.,vi. ดูincrustation (ดู), See also: encrustant n. ดูencrust, Syn. trespass

English-Thai: Nontri Dictionary
encrust(vt) หุ้ม,บุ,ประดับ,ปกคลุม,พอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encrusted tongueลิ้นสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encrustationสะเก็ด [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCRUST EH0 N K R AH1 S T
ENCRUSTED EH0 N K R AH1 S T IH0 D
ENCRUSTING EH0 N K R AH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encrust (v) ˈɪnkrˈʌst (i1 n k r uh1 s t)
encrusts (v) ˈɪnkrˈʌsts (i1 n k r uh1 s t s)
encrusted (v) ˈɪnkrˈʌstɪd (i1 n k r uh1 s t i d)
encrusting (v) ˈɪnkrˈʌstɪŋ (i1 n k r uh1 s t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incrust \In*crust"\, v. t. [imp. & p. p. {Incrusted}; p. pr. &
   vb. n. {Incrusting}.] [L. incrustare; pref. in- in + crustare
   to cover with a crust: cf. F. incruster. See {Crust}.]
   [Written also {encrust}.]
   [1913 Webster]
   1. To cover or line with a crust, or hard coat; to form a
    crust on the surface of; as, iron incrusted with rust; a
    vessel incrusted with salt; a sweetmeat incrusted with
    sugar.
    [1913 Webster]
 
       And by the frost refin'd the whiter snow,
       Incrusted hard.            --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fine Arts) To inlay into, as a piece of carving or other
    ornamental object.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 encrust \en*crust"\, v. t.
   To incrust. See {Incrust}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encrust
   v 1: cover or coat with a crust [syn: {encrust}, {incrust}]
   2: decorate or cover lavishly (as with gems) [syn: {encrust},
     {incrust}, {beset}]
   3: form a crust or a hard layer [syn: {encrust}, {incrust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top