ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encouraged

EH0 N K ER1 IH0 JH D   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encouraged-, *encouraged*, encourag, encourage
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I always painted. And my mom always encouraged me.ผมชอบวาดรูปมาแต่เล็ก และแม่แกก็สนับสนุน As Good as It Gets (1997)
My father always encouraged me to pursue my dreams.พ่อของฉันสนับสนุนให้ฉันทำตามฝันเสมอ A Cinderella Story (2004)
I'm sorry, Peter. I shouldn't have encouraged her, but you know what little children are like these days.ฉันเสียใจ, ปีเตอร์ ฉันไม่ใช่พวกกล้าหาญ แต่... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Wait! -He always encouraged me to live my own way.-เขาสนับสนุนให้ฉันมีชีวิตอยู่ตามเส้นทางของตนเองเสมอ Boys Over Flowers (2005)
Thanks, you are the one who encouraged me to compete.ขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับ Go Go G-Boys (2006)
The doctor encouraged me to talk about it.คุณหมออยากให้ฉันพูดถึงมันน่ะ Now You Know (2007)
Look, blair,I encouraged you to do this.ดูนะแบลร์ ฉันสนับสนุนเธอให้ทำอย่างนี้ Bad News Blair (2007)
When a situation isn't clear,we're encouraged to make our own decisions.ในบางสถานการณ์ที่คลุมเครือ เราถูกส่งเสริมให้ตัดสินใจด้วยตัวเอง The Right Stuff (2007)
In many Bedouin tribes, powerful men are encouraged to take multiple wives.ในชนเผ่าเบดูอินจำนวนมาก ผู้ชายที่มีกำลังมากจะเป็นที่สนใจ และได้มีเมียหลายคน The Nanny Diaries (2007)
It was always the view of my parents that hot weather encouraged loose morals.พ่อแม่ฉันมักจะคิดเสมอว่า อากาศร้อนจะชักจูงให้ทำผิดศีลธรรม Atonement (2007)
I permitted, indeed, encouraged your decisions regarding the people there.ผมยินดี รับการพิพากษาจากคุณ เกี่ยวกับผู้คนเหล่านั้น Saw V (2008)
But the way I see it,you encouraged a serial killer to kill on your blogแต่ที่ฉันเห็นนะ นายกระตุ้นฆาตกรต่อเนื่อง\ ให้ทำการฆ่า บนเว็บบล็อคของนาย Art Imitates Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encouragedAll my friends encouraged me to try my best.
encouragedDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
encouragedEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
encouragedGeorge encouraged Ellie to study hard again.
encouragedHe encouraged his son in doing something great.
encouragedHe encouraged his son to study harder.
encouragedHe encouraged me to try again.
encouragedHer success encouraged me to try the same thing.
encouragedHe was encouraged by a professor in his college days.
encouragedHe was encouraged by his success.
encouragedHis advice encouraged me to try it again.
encouragedHis success encouraged me very much.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable   FR: être sécurisé ; être rassuré

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOURAGED EH0 N K ER1 IH0 JH D
ENCOURAGED IH0 N K ER1 AH0 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encouraged (v) ˈɪnkˈʌrɪʤd (i1 n k uh1 r i jh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, ] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate, #18,769 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength [Add to Longdo]
弾む(P);勢む[はずむ, hazumu] (v5m,vi) to spring; to bound; to bounce; to be stimulated; to be encouraged; to get lively; to treat oneself to; to splurge on; (P) [Add to Longdo]
味を占める[あじをしめる, ajiwoshimeru] (exp,v1) to be encouraged by initial success [Add to Longdo]
勇み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits [Add to Longdo]
勇む[いさむ, isamu] (v5m) to be in high spirits; to be encouraged; to be lively; to cheer up; (P) [Add to Longdo]
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 encouraged \encouraged\ adj.
   made to feel more courage, hope, or optimism.
 
   Syn: bucked up(predicate).
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encourage \En*cour"age\ (?; 48), v. t. [imp. & p. p.
   {Encouraged} (?; 48); p. pr. & vb. n. {Encouraging}.] [F.
   encourager; pref. en- (L. in) + courage courage. See
   {Courage}.]
   To give courage to; to inspire with courage, spirit, or hope;
   to raise, or to increase, the confidence of; to animate;
   enhearten; to incite; to help forward; -- the opposite of
   {discourage}.
   [1913 Webster]
 
      David encouraged himself in the Lord.  --1 Sam. xxx.
                          6.
 
   Syn: To embolden; inspirit; animate; enhearten; hearten;
     incite; cheer; urge; impel; stimulate; instigate;
     countenance; comfort; promote; advance; forward;
     strengthen.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encouraged
   adj 1: inspired with confidence; "felt bucked up by his success"
       [syn: {bucked up(p)}, {encouraged}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top