Search result for

distributor

(65 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distributor-, *distributor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distributor[N] ผู้ค้าส่ง, See also: พ่อค้า, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้แจกจ่าย, Syn. seller, wholesaler, jobber, seeder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distributor(ดิสทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้แทนจำหน่าย,ผู้แจกจ่าย,ผู้แบ่งสรร,เครื่องจ่ายไฟ., Syn. distributer

English-Thai: Nontri Dictionary
distributor(n) ผู้แจกจ่าย,ผู้แทนจำหน่าย,เครื่องจ่ายไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distributorผู้แจกจ่าย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
distributor cam; breaker camลูกเบี้ยวจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor capฝาครอบจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor drive shaftเพลาขับจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor plateจานทองขาว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor rotor arm; distributor rotor; rotor armหัวนกกระจอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor rotor; distributor rotor arm; rotor armหัวนกกระจอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor weightsลูกตุ้มในจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor; ignition distributor; timerจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor; liquid distributorหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
distributordistributor, อาคารกระจายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Distributors (Commerce)ผู้จัดจำหน่าย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distributorships (n ) สิทธิของการเป็นผู้แทนจำหน่าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was the East Coast distributor of involved.ฉันเคยเป็นผู้จัดจำหน่าย การมีส่วนร่วมของฝั่งตะวันออก Field of Dreams (1989)
He's the biggest distributor and writer... of White Power literature and videos in L.A. County.เขาเป็นตัวเอ้แจก และเขียน... วรรณกรรมของ "ไวท์ พาวเวอร์" และวิดีโอ ในถิ่น แอลเอ American History X (1998)
Because I was hosting a reception for 200 fertilizer distributors in Metropolis...ก็เพราะฉันมีพยาน 200 คน ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เมโทรโพลิสนะสิ X-Ray (2001)
And it looks like your distributor cap's a little loose.ดูเหมือนฝาจานจ่ายจะหลวมน่ะ Transformers (2007)
Okay, so he's a distributor.โอเค เขาเป็นคนปล่อยยา Cat's in the Bag... (2008)
Look, what I'm trying to say is that he's a distributor, right?ฟังนะ สิ่งที่ฉันกำลังพูดถึง ก็คือเขาเป็นคนปล่อยยาใช่ไหม Cat's in the Bag... (2008)
- What do you mean, to a distributor?- คุณหมายถึงอะไร ตัวแทนจำหน่ายเหรอ Crazy Handful of Nothin' (2008)
We need a distributor. Now, do you know anyone like that?เราต้องมีตัวแทนจำหน่าย ตอนนี้ นายรู้จักใครแบบนั้นไหม Crazy Handful of Nothin' (2008)
THERE IS ONE GUY IN PARTICULAR WHO SEEMS TO BE THE LOCAL DISTRIBUTOR, AS IT WERE.เขาเป็นผู้คุมที่คุกฮอว์ควิลล์ The Angel Maker (2008)
I'd appreciate if you and some of the other crews would be a little patient, give us some time to get on our feet before you found another distributor.ฉันขอขอบคุณ ถ้านายและลูกน้องคนอื่นๆ จะอดทนสักหน่อย ให้เวลาเราได้ตั้งหลัก ก่อนที่นายจะเจอพ่อค้าคนอื่น Seeds (2008)
We have a major distributor, people!เราได้ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ Loyal and True (2008)
Bad car tires made in china, deep pockets is a major distributor out of jersey.รถยนต์แย่ๆ ยางผลิตจากจีน สเปคต่ำ จากผูจำหน่ายหลักในเจอร์ซี่ I Lied, Too. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distributorDo you have any sales distributors in Japan?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดจำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: ตัวแทนขายสินค้า
สายส่ง[N] distributor, Example: ทุกวันสายส่งจะรับหนังสือพิมพ์จากโรงพิมพ์ไปส่งตามร้านค้าย่อยต่างๆ, Thai definition: ส่วนงานซึ่งทำหน้าที่กระจายสิ่งพิมพ์ออกสู่ตลาด
ผู้จำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย, Example: ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ
จานจ่าย[N] distributor, Syn. จานจ่ายไฟ, Example: จานจ่ายทำหน้าที่จ่ายไฟสูงไปให้กับหัวเทียนเพื่อทำการจุดประกายไฟ, Count unit: อัน, ชุด, Thai definition: อุปกรณ์ที่ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังหัวเทียนในฝาสูบของเครื่องยนต์ตามจังหวะที่เหมาะสม เพื่อจุดระเบิดไอน้ำมันเชื้อเพลิงผสมอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิสทริบิวเตอร์[n. exp.] (ditsathribiūtoē) EN: distributor   FR: distributeur [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor   FR: agent [m] ; distributeur [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise   FR: agence [f]
จานจ่าย[n.] (jānjāi) EN: distributor   
ผู้จำหน่าย[n. exp.] (phūjamnāi) EN: distributor ; dealer ; seller   FR: distributeur [m]
ผู้จัดจำหน่าย[n.] (phūjatjamnāi) EN: distributor   FR: distributeur [m]
ผู้แทนจำหน่าย[n. exp.] (phūthaēn jamnāi) EN: distributing agent ; distributor   FR: distributeur [m]
สายส่ง[n.] (saīsong) EN: distributor   FR: distributeur [m]
สาขา[n.] (sākhā) EN: branch ; branch office ; branch store ; chain store ; distributor   FR: succursale [f] ; agence [f] ; filiale [f] ; branche [f]
ตัวแทนจัดจำหน่าย[n. exp.] (tūathaēn jat jamnāi) EN: distributor   FR: agent distributeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTRIBUTOR    D IH2 S T R IH1 B Y AH0 T ER0
DISTRIBUTORS    D IH2 S T R IH1 B Y AH0 T ER0 Z
DISTRIBUTOR'S    D IH2 S T R IH1 B Y UW0 T ER0 Z
DISTRIBUTORS'    D IH2 S T R IH1 B Y AH0 T ER0 Z
DISTRIBUTORSHIP    D IH2 S T R IH1 B Y UW0 T ER0 SH IH2 P
DISTRIBUTORSHIPS    D IH2 S T R IH1 B Y UW0 T ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distributor    (n) (d i1 s t r i1 b y uu t @ r)
distributors    (n) (d i1 s t r i1 b y uu t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verteiler {m} | Verteiler {pl}distributor | distributors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディストリビューター[, deisutoribyu-ta-] (n) distributor [Add to Longdo]
デスビキャップ[, desubikyappu] (n) (abbr) (engine) distributor cap [Add to Longdo]
ピッキング[, pikkingu] (n) (1) picking (esp. distributor picking up merchandise from a storage facility); (2) lock picking; (P) [Add to Longdo]
一手販売契約[いってはんばいけいやく, ittehanbaikeiyaku] (n) exclusive distributorship agreement; sole sales contract [Add to Longdo]
一手販売権[いってはんばいけん, ittehanbaiken] (n) exclusive-distributorship; exclusive selling right [Add to Longdo]
卸業者[おろしぎょうしゃ, oroshigyousha] (n) distributor (of goods) [Add to Longdo]
公認卸売業者[こうにんおろしうりぎょうしゃ, kounin'oroshiurigyousha] (n) authorized distributor; authorised distributor [Add to Longdo]
取次(P);取り次ぎ;取次ぎ[とりつぎ, toritsugi] (n) (1) (See 取り次ぐ・とりつぐ・1) agency; commission; distributor; intermediation; (2) (See 取り次ぐ・2) reception (of guests); (3) (See 取り次ぐ・3) conveyance (of messages); (P) [Add to Longdo]
取次店[とりつぎてん, toritsugiten] (n) agency; distributor [Add to Longdo]
新聞舗[しんぶんほ, shinbunho] (n) newspaper distributor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配送者[pèi sòng zhě, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄓㄜˇ, ] distributor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distributor \Dis*trib"u*tor\, n. [L.]
   One that distributes; a distributer; specif.:
   (a) A machine for distributing type.
   (b) An appliance, as a roller, in a printing press, for
     distributing ink.
   (c) An apparatus for distributing an electric current, either
     to various points in rotation, as in some motors, or
     along two or more lines in parallel, as in a distributing
     system.
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distributor
   n 1: someone who markets merchandise [syn: {distributor},
      {distributer}]
   2: a person with authority to allot or deal out or apportion
     [syn: {allocator}, {distributor}]
   3: a company that markets merchandise; "his company is a large
     distributor of software products"
   4: electrical device that distributes voltage to the spark plugs
     of a gasoline engine in the order of the firing sequence
     [syn: {distributor}, {distributer}, {electrical distributor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top