Search result for

dispute

(79 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispute-, *dispute*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispute    [N] การโต้เถียง, See also: ความขัดแย้ง, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย, Syn. argument, disagreement, dispute, Ant. support, agree
dispute    [VT] โต้เถียง, See also: ทะเลาะ, โต้แย้ง, ถกเถียง, คัดค้าน, ขัดคอ, Syn. challenge, antagonize, argue, Ant. support, agree
dispute    [VI] โต้เถียง, See also: ทะเลาะ, โต้แย้ง, ถกเถียง, คัดค้าน, ขัดคอ, ไม่เห็นด้วย, Syn. challenge, antagonize, argue, Ant. support, agree
dispute over    [PHRV] ขัดแย้งกันในเรื่อง, See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute with    [PHRV] ขัดแย้งกันกับ, See also: โต้เถียงกันกับ
dispute about    [PHRV] ขัดแย้งกันในเรื่อง, See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute against    [PHRV] ขัดแย้งกันกับ, See also: โต้เถียงกันกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dispute๑. ข้อพิพาท๒. โต้แย้ง, ค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispute presumptionข้อสันนิษฐานที่ยังมีข้อโต้แย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispute, jurisdictionalข้อโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dispute, labourข้อพิพาทแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disputeข้อพิพาท [เศรษฐศาสตร์]
Dispute resolution (Law)การระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Dispute settlementการระงับข้อพิพาพ [เศรษฐศาสตร์]
dispute settlementการระงับข้อพิพาท [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disputeThese disputes between the two nations should be solved in accordance with international law.
disputeNothing is ever done here without dispute.
disputeI think that he is in the right in this dispute.
disputeThe two countries came to a political settlement over this dispute.
disputeThese countries settled the dispute among themselves.
disputeThe interpretation of this data, however, is very much in dispute.
disputeThe end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.
disputeThe question was hotly disputed in the meeting.
disputeThat dispute has been settled once and for all.
disputeThat dispute has been settled once and for all.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispute(ดิสพิวทฺ') vi.,vt.,n. (การ) โต้เถียง,โต้แย้ง,ทะเลาะ, See also: disputer n. ดูdispute, Syn. debate,argument
undisputed(-พิว'ทิด) adj. ไม่อาจโต้แย้งได้

English-Thai: Nontri Dictionary
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย
undisputed(adj) ไม่มีปัญหา,ไม่เถียง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อพิพาท    [N] dispute, See also: argument, controversy, Syn. กรณีพิพาท, ข้อโต้เถียง, ข้อโต้แย้ง, Example: เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น คู่กรณีควรใช้วิธีแก้ปัญหาโดยสันติวิธี, Thai definition: เรื่องโต้เถียง หรือโต้แย้งกัน
เถียงคำไม่ตกฟาก [V] argue incessantly, See also: dispute every word, Syn. เถียงคอเป็นเอ็น, Example: เด็กคนนี้เถียงคำไม่ตกฟาก เป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลย, Thai definition: เถียงไม่หยุด
วิวาท    [V] dispute, See also: argue, debate, quarrel, squabble, clash, Syn. ทะเลาะ, ทะเลาะวิวาท, Example: สองคนนี้เป็นคู่อริที่เคยวิวาทต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัวเมื่อหลายปีก่อน, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ
ปะทะคารม    [V] debate, See also: dispute, quarrel, squabble, argue, Syn. โต้เถียง, โต้คารม, เถียง, Example: เขามีเรื่องระหองระแหงและเคยปะทะคารมกับหัวหน้ามาตลอด
เถียง [V] dispute, See also: debate, argue, wrangle, discuss, Syn. แย้ง, โต้แย้ง, ถกเถียง, โต้เถียง, Example: ที่ประชุมยังคงเถียงกันอยู่ว่าโครงการนี้จะมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหน
พิพาท    [V] dispute, See also: argue, quarrel, discuss, debate, wrangle, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, ถกเถียง, ทุ่มเถียง, โต้แย้ง, โต้เถียง, Example: ประเทศไทยกับกัมพูชาพิพาทกันด้วยเรื่องกรรมสิทธิ์เขาพระวิหาร, Thai definition: โต้เถียงกัน, โต้แย้งกัน, พูดเกี่ยงแย่งกัน
โต้คารม [V] argue, See also: dispute, debate, Syn. ปะทะคารม, ประคารม, Example: กว่าจะเข้าวาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต้องเสียเวลาโต้คารมคารมระหว่างส.ส.พรรคฝ่ายค้านและส.ส.พรรครัฐบาล 2 ชั่วโมง, Thai definition: พูดโต้ตอบกันไปมาด้วยถ้อยคำลึกซึ้ง
ถกเถียง    [V] dispute, Syn. โต้เถียง, โต้แย้ง, Example: คนงานก่อสร้างกลุ่มของทอนรวมหัวกันที่ร้านข้าวเหนียวส้มตำ ถกเถียงกันเรื่องที่ตั้งและขนาดของไร่, Thai definition: ยกเอาขึ้นมาพูดโต้แย้งกัน
การโต้เถียง    [N] controversy, See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion, Syn. การถกเถียง, การเถียง, การโต้แย้ง, Example: การโต้เถียงกันของผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆ
การวิวาท    [N] dispute, See also: controversy, argument, quarrel, contention, brawl, wrangle, squabble, Syn. การทะเลาะวิวาท, การทะเลาะ, การโต้เถียง, Example: การวิวาทกันของนักเรียนช่างกลสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นอันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute   FR: querelle [f] ; dispute [f]
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīeng) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange   FR: discussion [f]
การโต้เถียงกัน[n. exp.] (kān tōthīeng kan) FR: dispute [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
กรณีพิพาทระหว่างประเทศ[n. exp.] (karanī phiphāt rawāng prathēt) EN: international legal dispute   
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match   FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; jouer
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaēng) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement   
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPUTE    D IH2 S P Y UW1 T
DISPUTED    D IH2 S P Y UW1 T AH0 D
DISPUTES    D IH2 S P Y UW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispute    (v) (d i1 s p y uu1 t)
disputed    (v) (d i1 s p y uu1 t i d)
disputes    (v) (d i1 s p y uu1 t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompetenzstreitigkeit {f}; Kompetenzkonflikt {m}dispute over respective areas of authority [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}; Disput {m}; Streit {m}; Streitigkeit {f}; Zwistigkeit {f} | innenpolitische Auseinandersetzung | eine Streitigkeit beilegen; einen Strei schlichten; einen Streit regelndispute | dispute over domestic policy | to settle a dispute [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を巡って;を廻って;を回って[をめぐって, womegutte] (exp) in regard to; concerning (usu. of disputes) [Add to Longdo]
押し問答[おしもんどう, oshimondou] (n) dispute; heated questioning and answering; (P) [Add to Longdo]
家庭争議[かていそうぎ, kateisougi] (n) domestic dispute; family trouble [Add to Longdo]
学園紛争[がくえんふんそう, gakuenfunsou] (n) campus dispute; campus strife [Add to Longdo]
管轄争い[かんかつあらそい, kankatsuarasoi] (n) jurisdictional dispute [Add to Longdo]
疑問票[ぎもんひょう, gimonhyou] (n) disputed ballot [Add to Longdo]
議論[ぎろん, giron] (n,vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P) [Add to Longdo]
係争(P);繋争[けいそう, keisou] (n,adj-no) contention; dispute; conflict; controversy; (P) [Add to Longdo]
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention [Add to Longdo]
契約問題[けいやくもんだい, keiyakumondai] (n) contract dispute [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争吵[zhēng chǎo, ㄓㄥ ㄔㄠˇ, / ] dispute; strife [Add to Longdo]
争执[zhēng zhí, ㄓㄥ ㄓˊ, / ] dispute; disagree [Add to Longdo]
争端[zhēng duān, ㄓㄥ ㄉㄨㄢ, / ] dispute; controversy; conflict [Add to Longdo]
争讼[zhēng sòng, ㄓㄥ ㄙㄨㄥˋ, / ] dispute involving litigation; legal dispute [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, / ] dispute; debate; argue; discuss [Add to Longdo]
辩驳[biàn bó, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄛˊ, / ] dispute; refute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispute \Dis*pute"\, v. i. [imp. & p. p. {Disputed}; p. pr. &
   vb. n. {Disputing}.] [OE. desputen, disputen, OF. desputer,
   disputer, F. disputer, from L. disputare, disputatum; dis- +
   putare to clean; hence, fig., to clear up, set in order,
   reckon, think. See {Putative}, {Pure}.]
   To contend in argument; to argue against something
   maintained, upheld, or claimed, by another; to discuss; to
   reason; to debate; to altercate; to wrangle.
   [1913 Webster]
 
      Therefore disputed [reasoned, --Rev. Ver.] he in
      synagogue with the Jews.         --Acts xvii.
                          17.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispute \Dis*pute"\, v. t.
   1. To make a subject of disputation; to argue pro and con; to
    discuss.
    [1913 Webster]
 
       The rest I reserve it be disputed how the magistrate
       is to do herein.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To oppose by argument or assertion; to attempt to
    overthrow; to controvert; to express dissent or opposition
    to; to call in question; to deny the truth or validity of;
    as, to dispute assertions or arguments.
    [1913 Webster]
 
       To seize goods under the disputed authority of writs
       of assistance.            --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   3. To strive or contend about; to contest.
    [1913 Webster]
 
       To dispute the possession of the ground with the
       Spaniards.              --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   4. To struggle against; to resist. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Dispute it [grief] like a man.    --Shak.
 
   Syn: To controvert; contest; gainsay; doubt; question; argue;
     debate; discuss; impugn. See {Argue}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispute \Dis*pute"\, n. [Cf. F. dispute. See {Dispute}, v. i.]
   1. Verbal controversy; contest by opposing argument or
    expression of opposing views or claims; controversial
    discussion; altercation; debate.
    [1913 Webster]
 
       Addicted more
       To contemplation and profound dispute. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Contest; struggle; quarrel. --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   {Beyond dispute}, {Without dispute}, indisputably;
    incontrovertibly.
 
   Syn: Altercation; controversy; argumentation; debate;
     discussion; quarrel; disagreement; difference;
     contention; wrangling. See {Altercation}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dispute
   n 1: a disagreement or argument about something important; "he
      had a dispute with his wife"; "there were irreconcilable
      differences"; "the familiar conflict between Republicans
      and Democrats" [syn: {dispute}, {difference}, {difference
      of opinion}, {conflict}]
   2: coming into conflict with [syn: {dispute}, {contravention}]
   v 1: take exception to; "She challenged his claims" [syn:
      {challenge}, {dispute}, {gainsay}]
   2: have a disagreement over something; "We quarreled over the
     question as to who discovered America"; "These two fellows
     are always scrapping over something" [syn: {quarrel},
     {dispute}, {scrap}, {argufy}, {altercate}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dispute [dispyt]
   dispute; quarrel
   quarrel
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top